Stranci

Korisni linkovi:

Pod kojim uvjetima strani državljanin može boraviti/živjeti u RH?

Zakonom o strancima (NN 130/11 i 74/13) određeni su uvjeti boravka stranaca u Republici Hrvatskoj. 

Stranac u Republici Hrvatskoj može biti na kratkotrajnom boravku, na privremenom boravku i na stalnom boravku.  

Kratkotrajni boravak je boravak stranca u trajanju do tri mjeseca na temelju vize ili bez vize.

Stranac kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku ne treba viza može boraviti u Republici Hrvatskoj najduže tri mjeseca u vremenskom razdoblju od šest mjeseci, računajući od dana prvog ulaska (članak 45. Zakona o strancima (NN 130/11)).  

Privremeni boravak može se odobriti u svrhu: spajanja obitelji, rada, srednjoškolskog obrazovanja i studiranja, znanstvenog istraživanja, humanitarnih razloga, rada raspoređenog radnika i u druge svrhe.  

Privremeni boravak u svrhu rada odobrava se kao dozvola za boravak i rad.
Zahtjev za odobrenje  privremenog boravka podnosi se nadležnoj diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske (članak 48. Zakona). 

Stranac kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku nije potrebna viza zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti i u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka stranca, sjedištu poslodavca ili mjestu rada stranca.  

Iznimno, stranci kojima za ulazak u Republiku Hrvatsku treba viza, zahtjev za privremeni boravak mogu podnijeti i u policijskoj upravi/postaji ukoliko:  

 • dolaze radi studiranja na visokom učilištu u statusu redovitog studenta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini
 • se radi o znanstvenom istraživaču s ugovorom o gostovanju
 • se radi o strancima iz članka 76. stavka 1. točke 12., 13., 14. i 15. Zakona o strancima (strancima koji rade na temelju programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama/ znanstvenim istraživačima te strancima koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstveno – nastavna ili druga istraživačka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama/ profesorima – izvornim govornicima stranih jezika, lektorima i drugim nastavnicima koji izvode nastavu na hrvatskim visokim učilištima ili registriranim školama stranih jezika te strancima koji rade na temelju međunarodnog ugovora, osim ugovora iz članka 79. stavka 1. točke 2. istoga Zakona) te članovima njihove uže obitelji.  

Stranac koji je zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka podnio u Republici Hrvatskoj prije isteka kratkotrajnog boravka može ostati u Republici Hrvatskoj do izvršnosti odluke o zahtjevu.  

Odobrenje za privremeni boravak izdaje se s rokom važenja do jedne godine. Rok važenja putne isprave mora biti najmanje tri mjeseca duži od roka na koji se izdaje odobrenje za privremeni boravak.  

U zahtjevu za odobrenje privremenog boravka treba biti navedena svrha boravka, odnosno opravdan razlog boravka (primjerice: rad, spajanje obitelji, studiranje, srednjoškolsko školovanje i dr.).  

Strancu će se odobriti privremeni boravak ako: dokaže svrhu privremenog boravka, ima valjanu putnu ispravu, sredstva za uzdržavanje, zdravstveno osiguranje, te nema zabranu ulaska i boravka i ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.  

Stalni boravak može se odobriti strancu koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno pet godina zakoniti boravak, što uključuje odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu.

Smatra se da je stranac neprekidno boravio u Republici Hrvatskoj, ako je u razdoblju od pet godina izbivao višekratno do 10 mjeseci ili jednokratno do šest mjeseci.

U trenutku odlučivanja o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka stranac mora imati odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj. 

Stalni boravak neće se odobriti strancu ako mu je poništen azil ili supsidijarna zaštita

Također, stalni boravak može se odobriti i:

 • strancu koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno tri godine odobren privremeni boravak, a u statusu izbjeglice je bio najmanje 10 godina, što se dokazuje potvrdom nadležnog državnog tijela za izbjeglice
 • strancu koji je imao prebivalište u Republici Hrvatskoj 8. listopada 1991., a koji je korisnik programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja, što se dokazuje potvrdom nadležnog državnog tijela za izbjeglice i za kojeg je utvrđeno da se je vratio s namjerom da trajno živi u Republici Hrvatskoj
 • djetetu koje živi u Republici Hrvatskoj:
  • čija oba roditelja u trenutku rođenja djeteta imaju odobren stalni boravak
  • čiji jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta ima odobren stalni boravak (uz suglasnost drugog roditelja)
  • čiji jedan roditelj, u trenutku rođenja djeteta, ima odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj, a drugi je roditelj nepoznat,  umro,  proglašen umrlim, lišen roditeljske skrbi i/ili potpuno, odnosno djelomično lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb
 • strancu koji je rođen i od rođenja živi na području Republike Hrvatske, ali zbog opravdanih razloga na koje nije mogao utjecati, nije imao reguliran boravak. 

Zahtjev za odobrenje stalnog boravka podnosi se u policijskoj upravi/postaji nadležnoj prema mjestu boravišta stranca,  a o zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova.  

 

Koje uvjete treba zadovoljiti strani državljanin da bi radio u RH?

Člankom 73. Zakona o strancima propisano je da stranac može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ako Zakonom nije drugačije određeno.

Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se strancu dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj. Dozvolu za boravak i rad u obliku rješenja izdaje nadležna policijska uprava/postaja.

Dozvola za boravak i rad izdaje se na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote.  

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote odobrit će se strancu koji ispunjava uvjete za odobrenje privremenog boravka te priloži:

 • ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaz o radu
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca
 • dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj.  

 

Koji stranci mogu raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad?

Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren:

 • stalni boravak
 • azil, supsidijarnu ili privremenu zaštitu
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji sa strancem na stalnom boravku, azilantom te strancem kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita
 • privremeni boravak iz humanitarnih razloga
 • autonomni boravak
 • status redovitog učenika ili studenta kada obavljaju poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa
 • privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja iz članka 64. Zakona o strancima.

 

Koje se dozvole za boravak i rad ne uračunavaju u godišnju kvotu radnih dozvola?

Sukladno članku 76. Zakona o strancima, dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote može se izdati:

 • dnevnim migrantima pod uvjetom uzajamnosti
 • ključnom osoblju, pružateljima usluga, radnicima i članovima njihovih obitelji, čiji je status reguliran Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske
 • strancima koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima, podružnicama i predstavništvima
 • strancima koji su premješteni u okviru internog transfera osoblja unutar trgovačkih društava i ostalih neophodnih osoba, kako je definirano Protokolom o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije
 • strancu koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51 posto ili vlastitom obrtu
 • radniku koji obavlja poslove pružanja usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EEP-a
 • učiteljima i nastavnicima koji izvode nastavu u školskim ustanovama na jeziku i pismu nacionalnih manjina
 • profesionalnim športašima ili športskim djelatnicima koji rade u Republici Hrvatskoj
 • umjetnicima koji rade u ustanovama u kulturi u Republici Hrvatskoj
 • strancima koji su zasnovali radni odnos u stranim udrugama koje su registrirane kao strana udruga u Republici Hrvatskoj i još najmanje tri države
 • strancima koji su članovi zakladnih tijela predstavništava stranih zaklada i fundacija upisanih u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj
 • strancima koji rade na temelju programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama
 • znanstvenim istraživačima te strancima koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstveno – nastavna ili druga istraživačka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama
 • profesorima – izvornim govornicima stranih jezika, lektorima i drugim nastavnicima koji izvode nastavu na hrvatskim visokim učilištima ili registriranim školama stranih jezika
 • strancima koji rade na temelju međunarodnog ugovora, osim ugovora iz članka 79. stavka 1. točke 2. Zakona o strancima. 

Sukladno članku 79. dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote može se odobriti strancu koji ispunjava uvjete za privremeni boravak i :

 • koji u trgovačkom društvu obavlja ključne poslove sukladno članku 76. stavku 2. ovoga Zakona ili u tom trgovačkom društvu ima vlasnički udio od najmanje 51 posto, a trgovačko društvo:
 • je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja, ili
 • provodi strateške investicijske projekte sukladno propisu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske.

 

 • koji u Republici Hrvatskoj obavlja poslove ili provodi projekte na temelju međunarodnih ugovora o stručno-tehničkoj pomoći, koje je Republika Hrvatska sklopila s Europskom unijom, drugom državom ili međunarodnom organizacijom. 

 

Tko mora imati potvrdu o prijavi rada?

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 90 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi sljedeći stranci:

 • prokuristi, ključno osoblje i članovi nadzornog odbora trgovačkog društva koji obavljaju poslove za trgovačko društvo, a nisu u radnom odnosu
 • pružatelji usluga u turizmu, turistički zastupnici, odnosno animatori sukladno posebnim propisima
 • znanstvenici na znanstvenom i stručnom usavršavanju, znanstvenici – predstavnici međunarodnih organizacija te znanstvenici koji će sudjelovati u provedbi znanstvenih projekata važnih za Republiku Hrvatsku
 • upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija, koji u Republici Hrvatskoj obavljaju posao u okviru programa kulturne i obrazovne suradnje, kao i upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje u Republici Hrvatskoj imaju svoje podružnice, ako dolaze iz matične institucije
 • civilni i vojni dužnosnici vlada drugih država, koji u Republiku Hrvatsku dolaze raditi na temelju ugovora o suradnji s Vladom Republike Hrvatske
 • strani dopisnici, akreditirani u Republici Hrvatskoj ili izvjestitelji stranih medija
 • predstavnici i osoblje vjerskih zajednica koji obavljaju poslove isključivo vezane uz vjersku ili karitativnu službu
 • stranci koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze na volonterski rad u radnim kampovima i na sličnim radno-obrazovnim programima odnosno koji dolaze na praksu u diplomatske misije ili konzularne urede akreditirane u Republici Hrvatskoj
 • volonteri koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera
 • stranci koji u Republiku Hrvatsku dolaze obaviti vježbenički staž u trgovačka društva, podružnice ili predstavništva kojih su vlasnici strane tvrtke ako ti stranci dolaze iz te tvrtke u sjedištu, odnosno iz njezinog predstavništva ili podružnice u nekoj drugoj državi
 • stranci koji obavljaju poslove nadzora i inspekcije remonta i izgradnje brodova, odnosno stranci koji obavljaju poslove nadzora ili inspekcije proizvodnje, montaže opreme, strojeva i drugih postrojenja na temelju ugovora o izvozu ili narudžbi stranog naručitelja
 • stranci koji rade na plovilima i upisani su u popis posade
 • stranci koji obavljaju stručnu praksu, usavršavanje ili volontiranje u okviru Programa Zajednice, Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladih na djelu i ostalih međunarodnih programa te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti i tijela u čijoj je nadležnosti volonterstvo
 • stručnjaci na području zaštite kulturne baštine, knjižničarstva i arhivistike
 • stranci koji provode stručnu izobrazbu, usavršavanje ili školovanje radnika zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj
 • stranci koji obavljaju poslove vezane uz isporuku, montažu ili servis strojeva ili opreme, a njihov rad je uvjet za ostvarivanje jamstvenih prava ili je vezan uz isporuku strojeva ili opreme
 • stranci koji se stručno usavršavaju kod pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je organizacijski povezana s inozemnim poslodavcem,
 • učenici koji putem ovlaštene organizacije ili kroz program razmjene učenika dolaze na praksu
 • stranci koji dolaze kod hrvatskih pravnih ili fizičkih osoba, ustanova ili udruga obaviti vježbenički staž  za koji ne primaju naknadu.

Naprijed navedenim strancima iz točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. koji namjeravaju boraviti i raditi u Republici Hrvatskoj duže od 90 dana, može se izdati dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote, ukoliko ispunjavaju uvjete za privremeni boravak i prilože dokaz o obavljanju i trajanju poslova u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od odredbe članka 54. stavka 1. točke 4. Zakona o strancima, stranci iz stavka 1. točke 13. koji sudjeluju u Programu Mladi na djelu i njegovim sljednicima nisu dužni priložiti dokaz o zdravstvenom osiguranju, osim ako drugačije propisuju programska pravila.

Volonterima iz stavka 1 . točke 9. dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvotemože se izdati ako imaju od 18 do 65 godina života i  zaključen ugovor o volontiranju sukladno posebnim propisima o volontiranju. Organizacija u kojoj će stranac volontirati mora preuzeti punu odgovornost za stranca za vrijeme volontiranja, što uključuje troškove uzdržavanja, smještaja, prehrane te troškove zdravstvenog osiguranja i povratka.

Strancima iz stavka 1. točke 19. dozvola za boravak i radi godišnje kvote može se izdati ako stranac priloži dokaz o obavljanju vježbeničkog staža u pravnoj ili fizičkoj osobi, ustanovi ili udruzi, koju priznaje nadležno tijelo prema djelatnosti u kojoj se obavlja vježbenički staž.

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 60 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi sljedeći stranci:

 • pružatelji revizorskih i konzultantskih usluga
 • predavači koji sudjeluju na organiziranim stručnim skupovima i seminarima
 • umjetnici i tehničko osoblje za operne, baletne, kazališne, koncertne, likovne i druge kulturne priredbe, odnosno autori i izvođači na području filmske i televizijske umjetnosti
 • radnici u cirkusima ili zabavnim parkovima. 

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 30 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi stranci:

 • autori i izvođači na području glazbene, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti kao i prateće izvjestiteljsko, organizacijsko i tehničko osoblje
 • na sajamskim ili izložbenim priredbama na kojima izlaže njihov poslodavac. 

VAŽNO:  Stranci ili pravna ili fizička osoba koja će se koristiti njihovim uslugama, dužni su prije početka rada, od nadležne policijske uprave, odnosno policijske postaje, pribaviti potvrdu o prijavi rada prema mjestu obavljanja poslova ili sjedištu poslodavca.

Na temelju izdane potvrde o prijavi rada stranac za istog poslodavca ili primatelja usluge može raditi na cijelom području Republike Hrvatske.

Pravna ili fizička osoba koja zapošljava ili koristi usluge naprijed navedenih stranaca mora imati sklopljen odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla sa strancem ili inozemnim poslodavcem koji upućuje stranca na rad u Republiku Hrvatsku.

Za izdavanje potvrde o prijavi rada nije potrebna punomoć. 

 

Što se podrazumijeva pod putnom ispravom za stranca?

Sukladno članku 2. točki 5. Zakonu o strancima putna isprava za stranca je:

 • putni list za strance
 • posebna putna isprava za stranca
 • putna isprava za osobe bez državljanstva i
 • putna isprava za azilanta. 

Putna isprava za osobe bez državljanstva izdaje se osobi bez državljanstva ako ima odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj (članak 45. stavak 1. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj - NN  52/12,  81/13 i  38/15). Izgled i sadržaj takve putne isprave određen je Konvencijom o pravnom položaju osoba bez državljanstva (New York,  28. rujna 1954. godine). 

 

Koji se dokazi smatraju dokazom o osiguranom zdravstvenom osiguranju?

Dokazom o zdravstvenom osiguranju za državljane država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju smatra se: europska kartica zdravstvenog osiguranja koju priznaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, bolesnički list Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, predviđena potvrda stranog zdravstvenog osiguranja ili drugi dokaz predviđen ugovorom o socijalnom osiguranju.


Ako je naprijed navedenom strancu izdana potvrda stranog zdravstvenog osiguranja ili drugi dokaz predviđen ugovorom o socijalnom osiguranju s kraćim rokom važenja od namjeravanog boravka, nakon isteka roka dostavljene potvrde, stranac je dužan za vrijeme važenja boravka dostaviti novu važeću potvrdu ili se javiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj za preostalo vrijeme važećeg boravka.


Državljani država s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju zahtjevu za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak prilažu putno ili privremeno osiguranje, a po odobrenju privremenog odobrenja privremenog boravka, dužni su se javiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj.

 

Zdravstvena zaštita stranaca uređena je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca (NN 80/13).

 

Koji se dokazi smatraju dokazom o osiguranim sredstvima za uzdržavanje?

Uredbom o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj (NN 51/12), propisan je način izračuna i visina minimalnih sredstava za uzdržavanje koja su strancu potrebna kao minimum za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak u Republici Hrvatskoj, dok je  dokumentacija koju je stranac obvezan priložiti prilikom dokazivanja osiguranih sredstava za uzdržavanje propisana Pravilnikom o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 52/12, 81/13 i 38/15).

Najmanji iznos kojim stranac mora mjesečno raspolagati za osobne potrebe je 2.000,00 kuna, dok je za dvočlanu obitelj najmanji iznos 2.750,00 kuna, za tročlanu obitelj 3.250,00 kuna, te za svakog slijedećeg člana obitelji taj iznos se povećava za daljnjih 500,00 kuna. 

 

Koji se dokazi smatraju dokazom o opravdanosti svrhe boravka u Republici Hrvatskoj?

Dokazom o opravdanosti privremenog boravka, ovisno o svrsi privremenog boravka, smatra se: 

 •  za privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji:
 • za dokazivanje braka – izvod iz matične knjige vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci
 • za dokazivanje izvanbračne zajednice – izvodi iz matičnih knjiga rođenih ne stariji od 6 mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje, izjave izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, dokaz o zajedničkom stanovanju zadnje 3 godine prije podnošenja zahtjeva, izvod iz registra za izvanbračne zajednice ukoliko se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice,  te drugi dokazi o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice
 • za dokazivanje odnosa dijete-roditelj – izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju djeteta

NAPOMENA: Izvod iz matične knjige rođenih prilaže se kod prvog reguliranja privremenog boravka i nije ju potrebno prilagati svaki put kod podnošenje zahtjeva za produženje boravka.

 • za dokazivanje ostalog srodstva i ozbiljnih osobnih ili humanitarnih razloga za spajanje obitelji – sva relevantna dokumentacija iz koje nesporno proizlazi postojanje srodstva i ozbiljnih osobnih ili humanitarnih razloga, 

 

 • za privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja:
 • potvrdu o upisu u srednjoškolsku ustanovu
 • dokaz da sudjeluje u priznatom programu razmjene učenika
 • suglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u Republici Hrvatskoj (isto se smatra potpisom roditelja na Obrascu 1a, sukladno odredbi članka 19. stavka 3. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj - NN 52/12),
 • dopis ovlaštene organizacije koja provodi program razmjene učenika da će biti za njega odgovorna naročito u pogledu sredstava za uzdržavanje, učenja, zdravstvene brige i troškova povratka i
 • dokaz da obitelj kod koje boravi udovoljava uvjetima sukladno posebnom propisu. 

 

 •  za privremeni boravak u svrhu studiranja:
  • potvrdu o upisu u visokoškolsku ustanovu ili
  • dopis/potvrdu visokoškolske  ustanove da dolazi u okviru razmjene studenata ili međusveučilišnog sporazuma  ili
  • dopis/potvrdu ovlaštene organizacije da dolazi na praksu. 

 

 •  za privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja: ugovor o gostovanju koji je sklopio s pravnom osobom koja obavlja znanstveno-istraživačku djelatnost u Republici Hrvatskoj

 

 •  za privremeni boravak iz humanitarnih razloga:
  • a)  za žrtve trgovanja ljudima - potvrda o statusu žrtve koju izdaje Operativni tim nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima,
  • b) stranac  koji  je  do  dana  podnošenja  zahtjeva  najmanje  10  godina  bio  u  statusu izbjeglice  ili  koji  je  obuhvaćen programom  obnove,  povratka  ili  stambenog  zbrinjavanja - potvrda  nadležnog državnog  tijela  za izbjeglice Republike Hrvatske,
  • c) za stranca koji surađuje s nadležnim tijelima u kaznenom postupku protiv poslodavca koji ga je nezakonito zapošljavao - potvrda nadležnog tijela kojom se potvrđuje sudjelovanje u postupku,  
  • d)  za privremeni boravak iz ozbiljnih opravdanih razloga humanitarne prirode -  dokaze na temelju kojih se može utvrditi postojanje humanitarnih razloga (npr. da  borave dugi niz godina u Republici Hrvatskoj, a zbog osobito teških zdravstvenih razloga, visoke život­ne dobi nisu regulirale svoj boravak; da su žrtve obiteljskog nasilja koje su ostale bez odgovarajuće skrbi itd.). 

 

 • za privremeni boravak u druge svrhe koji se može odobriti do godine dana, dokazom o opravdanosti zahtjeva smatra se vlasnički list za nekretninu u Republici Hrvatskoj, dokazom o turističkom boravku na dulje razdoblje smatra se ugovor o cjelosezonskom boravku u kampovima, odnosno dokaz o plaćenom hotelskom ili apartmanskom smještaju.

 

Na koji način u Republici Hrvatskoj može raditi stranac koji je u braku s hrvatskim državljaninom, strancem na stalnom boravku, azilantom ili strancem kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita?


Prema članku 73. stavku 3. točki 3. Zakona o strancima, stranci kojima je odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji sa strancem na stalnom boravku ili azilantom te strancem kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita, mogu u Republici Hrvatskoj raditi bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada. 

Dakle, stranac kojemu je odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji kako je naprijed navedeno, nije obvezan mijenjati svrhu boravka ukoliko želi raditi u Republici Hrvatskoj.

Članovi obitelji hrvatskih državljana kojima je izdana boravišna iskaznica mogu u Republici Hrvatskoj raditi bez dozvole za boravak i rad/potvrde o prijavi rada.