Školovanje

8.4.2015.

DODATNA OBAVIJEST KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

 

Obavještavaju se kandidati / kandidatkinje koji su pozvani na selekcijsko – razredbeni postupak dana 23. travnja 2015. godine i dana 24. travnja 2015. godine da će se radi nepredviđenih okolnosti testiranje održati u drugom terminu:

Kandidati koji su trebali doći na testiranje 23. travnja 2015. godine trebaju doći na testiranje 29. travnja 2015. godine, u isto vrijeme.

Kandidati koji su trebali doći na testiranje 24. travnja 2015. godine trebaju doći na testiranje 30. travnja 2015. godine, u isto vrijeme.


30.3.2015.

 

POZIV

KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA ZA UPIS U PROGRAM SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA ZANIMANJE POLICAJAC/POLICAJKA U 2015./2016. GODINI

 

Od 13. travnja 2015. godine započinje provedba selekcijsko-razredbenog postupka za upis u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka, koji će se odvijati u dvije grupe svakog radnog dana.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete za upis navedene u natječaju objavljenom 02. ožujka 2015. godine moraju se javiti na ulazu u Policijsku akademiju, Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb, i to:

 • I. grupa u 07,00 sati
 • II. grupa u 09,30 sati

 

Točno vrijeme dolaska kandidat/kandidatkinja doznat će klikom OVDJE.

Kandidati/kandidatkinje moraju se pridržavati točnog vremena dolaska te poštivati pravila kućnog reda Policijske akademije. Kandidat/kandidatkinja koji se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu u točno vrijeme ili ne poštuje kućni red Policijske akademije bit će isključen/a iz natječajnog postupka.

Kandidati/kandidatkinje mogu o svom trošku koristiti usluge prehrane i noćenja u prostorima Policijske akademije. Cijena punog pansiona (hrana i noćenje) je oko 85,00 kuna, cijena noćenja je 40 kuna, dok su cijene hrane oko: 8,00 kuna - doručak, 20,00 kn - ručak, 18,00 kn – večera.

Usluga noćenja može se rezervirati, najkasnije dan prije testiranja, na broj telefona: 01/2391-324.

Predviđeno trajanje selekcijsko-razredbenog postupka za svaku pojedinu grupu kandidata/kandidatkinja je oko sedam (7) sati.

Kandidat/kandidatkinja je obvezan ponijeti:

 • važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu radi provjere identiteta i hrvatskog državljanstva,
 • dvije plave ili crne kemijske olovke i jednu običnu olovku te
 • sportsku opremu (tenisice, majica kratkih rukava, sportske kratke hlače, sportske čarape, ručnik i pribor za osobnu higijenu) radi provjere tjelesne motoričke sposobnosti.

Elementi selekcijsko-razredbenog postupka su:

 • psihologijsko testiranje (eliminacijski i rangirajući testovi),
 • mjerenje indeksa tjelesne mase (eliminacijski element),
 • mjerenje visine (eliminacijski element),
 • testiranje tjelesne motoričke sposobnosti i to: poligon natraške, sklekovi na ručama, pretkloni na švedskoj klupi, skok u dalj s mjesta i trčanje na 2.400 m (eliminacijski i rangirajući testovi).

Kandidat/kandidatkinja koji ne zadovolji na nekoj od eliminacijskih provjera isključuje se iz daljnjeg postupka testiranja.

Kriteriji za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju propisani su Pravilnikom koji možete pročitati ovdje.

Kandidat/kandidatkinja koji zadovolji sve eliminacijske provjere bit će upućen u daljnji selekcijsko-razredbeni postupak koji se sastoji od testiranja:

 • opće informiranosti (rangirajući test),
 • stranog jezika (rangirajući test) i
 • informatičke pismenosti (rangirajući test).

Na temelju rezultata selekcijsko-razredbenog postupka bit će izrađena bodovna lista. Na temelju bodovne liste kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni o daljnjem natječajnom postupku putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

Za eventualno potrebne dodatne informacije molimo nazovite na brojeve telefona: 01/2426-518 ili 01/2426-305.

 

PODSJEĆAMO KANDIDATE NA ELIMINACIJSKE KRITERIJE VEZANE UZ VISINU I INDEKS TJELESNE MASE:

Prema Pravilniku o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijsku službu te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, minimalna visina je:

 • žene 160 cm,
 • muškarci 170 cm.

Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju, određuje da indeks tjelesne mase kandidata/kandidatkinja mora biti između 20 i 30, a izračunava se prema formuli:

 

T E Ž I N A

______________

 

 V I S I N A ²

 

* težina u kilogramima (kg) dijeli se s kvadratom visine u metrima (m)

 


02.03.2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

Na temelju članka 85. stavaka 2. i 3.  Zakona o policiji (Narodne novine br. 34/2011,  130/2012, 89/2014 i 151/2014) i članka 14. stavaka 2. i 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) Ministarstvo unutarnjih poslova, raspisuje

 NATJEČAJ

za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje POLICAJAC/POLICAJKA u 2015./2016. godini 

I.

Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 325 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2015./2016. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Program će započeti 7. rujna 2015. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije) sukladno potrebama službe. 

 

 II. UVJETI NATJEČAJA

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da: 

 • imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju,
 • nemaju navršenih 28 godina na dan 7. rujna 2015. godine,
 • imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,       
 • imaju propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
 • su osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
 • nisu članovi političke stranke.

Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1.  Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (Narodne novine, br. 113/2012).

Razina tjelesne motoričke sposobnosti utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (Narodne novine, br. 20/2015).

Provjera psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti provodi se u Policijskoj akademiji ili u policijskim upravama, a tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje Zdravstvena komisija Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, Šarengradska ul. 3, Zagreb.

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, br. 98/2012).

Kandidati/kandidatkinje koji ne udovolje jednom od naprijed navedenih uvjeta neće moći sudjelovati u daljnjem postupku odabira.

Kandidati/kandidatkinje  imaju mogućnost u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu u Program, sukladno:

 • članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/2004, 92/2005, 2/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 107/2007, 65/2009, 137/2009 i 146/2010 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 55/2011, 140/2012, 33/2013, 148/2013 i 92/2014),
 • članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013) i
 • članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/2002 i 47/2010 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/2010 i 93/2011 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

 

 III. NAČIN NATJECANJA

 Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

 • popunjen obrazac prijave na natječaj, koji se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr) ili u policijskim postajama,
 • presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili presliku svjedodžbe o završnom radu,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica ili preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice ili preslika vojne iskaznice)
 • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
 • dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (presliku rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

Odabir kandidata/kandidatkinja za upis u Program izvršit će se na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti (psihologijskog testiranja), indeksa tjelesne mase i tjelesne motoričke sposobnosti, testova opće informiranosti, stranog jezika (engleski/njemački) i informatičke pismenosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti.

Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozivani isključivo putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

 

IV. PRAVA I OBVEZE

Prava i obveze između polaznika i Ministarstva unutarnjih poslova uredit će se ugovorom.

Obrazovanje se provodi sukladno Programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka.

Kandidati/kandidatkinje koji uspješno završe Program primat će se u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno potrebama službe uz obvezni vježbenički staž u trajanju od šest (6) mjeseci.

Vježbenici/vježbenice koji zadovolje na vježbeničkom stažu dužni su najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka vježbeničkog staža položiti državni stručni ispit i provesti najmanje pet (5) godina na radu u Ministarstvu unutarnjih poslova na poslovima srednje stručne spreme.

Podrobnije obavijesti kandidati/kandidatkinje mogu saznati u policijskim postajama, nadležnim službama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova.

Kandidati/kandidatkinje koji ne budu odabrani za upis u Program neće se o tom obavještavati osobno, a dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati.  

Po okončanom postupku popis odabranih kandidata/kandidatkinja za upis u Program bit će objavljen na oglasnoj ploči Policijske akademije i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale

Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,

s naznakom „za natječaj“.

 

Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu provjerama psihičke sposobnosti, indeksa tjelesne mase i tjelesne motoričke sposobnosti, testovima opće informiranosti, stranog jezika i informatičke pismenosti, motivacijskom razgovoru i provjeri tjelesne zdravstvene sposobnosti smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima/kandidatkinjama za upis u Program.

Rok za podnošenje prijava je od 02. ožujka do 16. ožujka 2015. godine.