Podzakonski akti


Narodne novine (www.nn.hr)


1.      Uredba o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i raspored na radna mjesta te o funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika («Narodne novine», broj: 39/01.,8/06)

2.      Uredba o plaćama policijskih službenika («Narodne novine», broj: 39/01., 122/03, 21/04, 187/04)

3.      Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju («Narodne novine», broj: 39/01., 21/04)

4.      Uredba o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja («Narodne novine», broj: 88/05)

5.      Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave («Narodne novine, broj: 39/01.)

6.      Uredba o vrsti naoružanja i opremi policijskih službenika («Narodne novine, broj: 54/02.)

7.      Uredba o odorama policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova («Narodne novine, broj: 42/02)

8.      Uredba o utvrđivanju poslova protuobavještajne zaštite i osiguranja određenih osoba, objekata i prostora («Narodne novine», broj: 83/03)

9.      Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika («Narodne novine, broj: 34/01)

10.  Odluka o proglašenju 29. rujna «Danom policije» («Narodne novine, broj: 56/92.)

11.  Pravilnik o sadržaju izjave o pravima i obvezama policijskih službenika («Narodne novine, broj: 17/02)

12.  Pravilnik o postupku ocjenjivanja i evidentiranja ocjena policijskih službenika («Narodne novine, broj: 34/02.)

13.  Pravilnik o načinu nošenja oružja i streljiva («Narodne novine, broj: 34/02.)

14.  Pravilnik o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršitelji na poslovima ovlaštene službene osobe i vatrogasci u MUP-u («Narodne novine, broj: 8/93. i 88/94.)

15.  Pravilnik o tehničkim uvjetima za projektiranja i izgradnju objekata MUP-a («Narodne novine, broj: 73/92)

16.  Pravilnik o ustroju, popuni, pozivanju i uporabi postrojbe, službi i tijela za upravljanje i vođenje postrojbi te drugih oblika organiziranja civilne zaštite («Narodne novine, broj: 31/95.)

17.  Pravilnik o metodologiji izrade i sadržaju planova zaštite i spašavanja («Narodne novine, broj: 31/95.)

18.  Pravilnik o odori, znakovlju i posebnoj oznaci pripadnika civilne zaštite («Narodne novine, broj: 31/95. i 23/96.)

19.  Pravilnik o uvjetima pod kojima se u miru skloništa mogu davati u zakup («Narodne novine, broj: 98/01.)

20.  Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava o oružju («Narodne novine, broj: 22/95.)

21.  Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde o primitku oružja i streljiva radi prijevoza («Narodne novine, broj: 22/95.)

22.  Rješenje o utvrđivanju cijene osposobljavanja i ispita za držanje, nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja («Narodne novine», broj: 15/03.)

23.  Pravilnik o programu i načinu provedbe osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja («Narodne novine, broj: 8/93.)

24.  Rješenje o visini naknade zdravstvenih pregleda za držanje ili držanje i nošenje oružja («Narodne novine, broj: 45/96)

25.  Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje vatrenog oružja («Narodne novine, broj: 75/92. i 5/97)

26.  Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu («Narodne novine, broj: 118/99, 45/01., 17/02., 148/02., 29/03. i 173/03)

27.  Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice («Narodne novine, broj: 22/95.)

28.  Pravilnik o načinu nadzora državne granice («Narodne novine, broj: 164/04.)

29.  Uredba o graničnim prijelazima («Narodne novine, broj: 97/96.,7/98.,81/99.,91/99.,110/99.,49/00. i 69/00.,70/05)

30.  Pravilnik o osposobljavanju djelatnika MUP-a za vozače vozila na motorni pogon i načinu polaganja vozačkih ispita («Narodne novine, broj: 125/93.)

31.  Pravilnik o registraciji i opremi te uvjetima za upravljanje vozilima MUP-a («Narodne novine, broj: 55/94, 83/94., 57/96. i 142/03.)

32.  Pravilnik o vozačkim dozvolama («Narodne novine, broj: 157/04)

33.  Pravilnik o registraciji vozila («Narodne novine, broj: 5/05, 19/05,41/05,8/06)

34.  Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca registarskih pločica i pokusnih pločica («Narodne novine, broj: 5/05.)

35.  Naredba o ograničenje prometa na cestama («Narodne novine, broj: 38/04.)

36.  Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu («Narodne novine, broj: 354/95.,2/02., 9/02.)

37.  Rješenje o određivanju visine troškova predavanja o posljedica prometnih nezgoda i provjere poznavanja propisa («Narodne novine, broj: 106/96.)

38.  Naredba o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima («Narodne novine, broj: 9/93. i 103/95.)

39.  Pravilnik o odori i oznakama školskih prometnih jedinica mladeži («Narodne novine, broj: 40/93.)

40.  Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja školskih prometnih jedinica i prometnih jedinica mladeži («Narodne novine, broj: 161/04.)

41.  Pravilnik o tehničkim pregledima vozila («Narodne novine, broj: 136/04)

42.  Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja, sadržaju i obliku dopuštenja (licence) («Narodne novine, broj: 138/04)

43.  Rješenje o utvrđivanju cijena dozvola i dopuštenja (licence) («Narodne novine», broj: 60/05.)

44.  Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja («Narodne novine, broj: 79/00,87/02, 94/02., 149/02., 138/03., 121/05.)

45.  Pravilnik o pomoćnim poslovima razminiranja («Narodne novine, broj: 56/99.,79/01. i 81/01.)

46.  Pravilnik o obuci i ispitima pirotehničara i pomoćnih djelatnika («Narodne novine, broj: 41/00, 17/02. 149/02.,121/05.)

47.  Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti pirotehničara («Narodne novine, broj: 26/96.)

48.  Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni zaposlenici HCR-a («Narodne novine, broj: 93/98., 147/98. 19/02,144/05.)

49.  Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca posebne iskaznice za pirotehničare i pomoćne djelatnike («Narodne novine», broj: 15/03.)

50.  Rješenje o određivanju zdravstvene ustanove za obavljanje poslova provjere duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti pirotehničara («Narodne novine, broj: 36/96.).

51.  Pravilnik o matičnom broju («Narodne novine, broj: 27/92. 72/93.,148/02)

52.  Rješenje o utvrđivanju cijene osobne iskaznice («Narodne novine, broj: 153/02.)

53.  Pravilnik o obrascima i evidenciji o osobnim iskaznicama («Narodne novine, broj: 148/02.)

54.  Pravilnik o utvrđivanju cijene obrazaca domovnice («Narodne novine, broj: 41/00.)

55.  Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu («Narodne novine, broj: 54/91., 3/92. i 149/02.)

56.  Pravilnik o obrascima i evidenciji prijave prebivališta i boravišta građana («Narodne novine, broj: 54/91.,67/96. i 149/02)

57.  Rješenje o utvrđivanju cijene propusnice prema odredbama Udinskog sporazuma («Narodne novine, broj: 22/95.)

58.  Pravilnik o utvrđivanju cijene putnih isprava i drugih isprava koje se izdaju prema Sporazumu između RH i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji («Narodne novine, broj: 90/01.)

59.  Pravilnik o utvrđivanju cijene putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista («Narodne novine, broj: 142/99.)

60.  Pravilnik o obrascima i evidenciji putnih isprava hrvatskih državljana («Narodne novine, broj: 107/99. i 148/02.)

61.  Rješenje o određivanju pravne osobe za tiskanje predloška zaštitarske i detektivske iskaznice i o utvrđivanju cijene predloška zaštitarske i detektivske iskaznice («Narodne novine, broj: 107/99.)

62.  Pravilnik o detektivskoj iskaznici («Narodne novine, broj: 119/97.i 149/02)

63.  Pravilnik o obavljanju detektivskih poslova («Narodne novine, broj: 40/98.)

64.  Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje poslova provjere opće zdravstvene te posebne duševne, i tjelesne sposobnosti zaštitara, privatnih detektiva i zaposlenika zaštitarskih službi te opće zdravstvene sposobnosti osnivača i članova trgovačkih društava

65.  Pravilnik o utvrđivanju opće zdravstvene i posebne sposobnosti zaštitara i privatnog detektiva («Narodne novine, broj: 5/97.)

66.  Rješenje o utvrđivanju cijene čuvarske u zaštitarske iskaznice («Narodne novine», broj: 102/04.)

67.  Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara-tehničara («Narodne novine, broj: 161/04.)

68.  Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite («Narodne novine, broj: 128/03.)

69.  Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja zaštitarska i detektivska djelatnost («Narodne novine, broj: 40/97. i 107/02.)

70.  Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama («Narodne novine, broj: 65/94.)

71.  Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja («Narodne novine, broj: 65/94.)

72.  Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima («Narodne novine, broj: 89/01.)

73.  Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi («Narodne novine, broj: 43/95.)

74.  Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama («Narodne novine, broj: 89/01.)

75.  Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova («Narodne novine, broj: 61/94.)

76.  Pravilnik o tehnički uvjetima koje mora zadovoljavati obrazovna ustanova glede školovanja vatrogasaca («Narodne novine, broj: 89/01.)

77.  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe («Narodne novine, broj: 35/94.i 142/03.)

78.  Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija («Narodne novine, broj: 35/94.)

79.  Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije («Narodne novine, broj: 35/94.,110/05)

80.  Pravilnik o upisnicima iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija («Narodne novine, broj: 56/94.)

81.  Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara («Narodne novine, broj: 62/94., 32/97.)

82.  Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata («Narodne novine, broj: 35/94.,103/96.)

83.  Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara(«Narodne novine, broj: 67/96., 41/03.)

84.  Pravilnik o sustavima za dojavu od požara («Narodne novine, broj: 56/99.)

85.  Pravilnik o uvjetima za ispitivanja uvezenih uređaja za gašenje požara(«Narodne novine, broj: 75/94.)

86.  Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata(«Narodne novine, broj: 100/99.)

87.  Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH («Narodne novine, broj: 61/94.)

88.  Pravilnik o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi («Narodne novine, broj: 61/94.)

89.  Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom («Narodne novine, broj: 61/94.)

90.  Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara («Narodne novine, broj: 35/94.)

91.  Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove za ispitivanje eksplozivnih tvari («Narodne novine, broj: 2/96.)

92.  Pravilnik o tehničkim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu i o njihovom ispitivanju i nadzoru («Narodne novine», broj: 12/94. i 124/03.)

93.  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici ovlaštenih osoba za obavljanje određenih poslova kontrole zaštite od požara («Narodne novine», broj: 35/94 i 149/02)

94.  Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca za vođenje popisa o proizvedenim, prodanim, uporabljenim, uništenim ili na drugi način otuđenim količinama eksplozivnim tvari i o načinu izvješćivanja («Narodne novine, broj: 28/99.)

95.  Pravilnik o zaštiti šuma od požara («Narodne novine», broj. 26/03.)

96.  Pravilnik o dozvoli za miniranje («Narodne novine, broj: 7/96.i 149/02)

97.  Pravilnik o zapaljivim tekućinama («Narodne novine, broj: 54/99.)

98.  Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom («Narodne novine, broj: 93/98.)

99.  Pravilnik o načinu obilježavanja gospodarskih eksploziva («Narodne novine, broj: 93/94.)

100.      Rješenje o utvrđivanju cijena obrasca dozvole za miniranje («Narodne novine, broj: 82/96.)

101.      Pravilnik o nagradama i priznanjima Ministarstva unutarnjih poslova («Narodne novine», broj: 149/02., 197/03.)

102.      Pravilnik o obrascu službene iskaznice inspektora u inspektoratu unutarnjih poslova Ministarstva unutarnjih poslova («Narodne novine», broj: 75/03.)

103.      Pravilnik o načinu policijskog postupanja («Narodne novine», broj: 81/03).

104.      Pravilnik o obuci, osposobljavanju i ispitima za pripadnike civilne zaštite («Narodne novine», broj: 197/03)

105.      Pravilnik o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te o načinu postupanja prema strancima («Narodne novine», broj: 202/03, 10/04))

106.      Pravilnik o statusu stranaca u Republici Hrvatskoj («Narodne novine», broj: 202/03 i 145/04.))

107.      Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje detektivskih poslova («Narodne novine», broj: 197/03)

108.      Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare («Narodne novine», broj: 103/04)

109.      Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite («Narodne novine», broj: 202/03)

110.      Pravilnik o čuvarskoj i zaštitarskoj iskaznici («Narodne novine», broj: 202/03)

111.      Pravilnik o načinu provedbe zaštitnim mjera koje su Zakonom o zaštiti nasilja u obitelji stavljene u nadležnost policije («Narodne novine», broj: 27/04.)

112.      Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca iz članka 44. stavka 1. Pravilnika o statusu stranaca u Republici Hrvatskoj («Narodne novine», broj: 38/04)

113.      Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca iz članka 85. stavka 1. Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te o načinu postupanja prema strancima («Narodne novine», broj: 38/04.)

114.      Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima («Narodne novine», broj: 54/04).

115.      Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencija za tražitelje azila, azilante i strance pod privremenom zaštitom («Narodne novine», broj: 76/04)

116.      Rješenje o troškovima prisilnog udaljenja («Narodne novine», broj: 87/04)

117.      Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti («Narodne novine», broj: 87/04)

118.      Pravilnik o smještaju tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom («Narodne novine», broj: 108/04.)

119.      Pravilnik o sigurnosti i zaštiti službenih podataka MUP-a («Narodne novine», broj: 125/04.)

120.      Pravilnik o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice («Narodne novine», broj: 141/04.)

121.      Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za sigurno i ekonomično obavljanje granične kontrole («Narodne novine», broj: 141/04.)

122.      Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza («Narodne novine», broj:150/04.)

123.      Pravilnik o postupku određivanja privremenih graničnih prijelaza («Narodne novine», broj:150/04.)

124.      Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca mjere pisanog upozorenja («Narodne novine», broj: 152/04.)

125.      Rješenje o iznosu novčane naknade stručnog ispita za zaštitara i čuvara («Narodne novine», broj: 155/04, 56/05).

126.      Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnih ispita za redare na športskim natjecanjima («Narodne novine», broj: 156/04)

127.      Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnim prijelazima i uz državnu granicu («Narodne novine», broj: 158/04.)

128.      Pravilnik o sastavu i načinu rada Povjerenstava za polaganje vozačkog ispita učenika koji se obrazuju za zanimanje vozač motornog vozila u redovitom srednjoškolskom obrazovnom programu («Narodne novine», broj: 164/04.)

129.      Pravilnik o načinu obavljanja nadzora državne granice («Narodne novine», broj: 164/04)

130.      Program ispita za nadzornika tehničke ispravnosti vozila(«Narodne novine», broj:166/98)

131.      Pravilnik o stručnom ispitu za predavača u autoškoli («Narodne novine», broj: 179/04.)

132.      Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama («Narodne novine», broj: 179/04.)

133.      Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 206.Zakona o sigurnosti prometa na cestama («Narodne novine», broj: 179/04.)

134.      Pravilnik o organiziranju i provođenju vozačkih ispita te o načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču («Narodne novine», broj: 179/04.,55/05)

135.      Pravilnik o stručnom ispitu za stručnog voditelja autoškole («Narodne novine», broj: 179/04.)

136.      Rješenje o određivanju ispitnih centara za provedbu vozačkih ispita («Narodne novine», broj: 9/06)

137.      Odluka o visini novčane naknade za polaganje vozačkog ispita («Narodne novine», broj: 179/04.)

138.      Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede («Narodne novine», broj: 179/04.)

139.      Pravilnik o upućivanju policijskih službenika na rad u inozemstvo («Narodne novine», broj:179/04)

140.      Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola («Narodne novine», broj: 187/04)

141.      Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti stručnih voditelja autoškola, predavača u autoškolama i instruktora vožnja («Narodne novine», broj: 187/04)

142.      Pravilnik o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli («Narodne novine», broj: 187/04)

143.      Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti ovlaštenih ispitivača («Narodne novine», broj: 187/04)

144.      Pravilnik o stručnom ispitu za ovlaštenog nadzornika nad radom autoškola («Narodne novine», broj: 187/04)

145.      Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometa na cestama («Narodne novine», broj: 187/04)

146.      Program vozačkog ispita («Narodne novine», broj: 5/05)

147.      Pravilnik o programu, načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila («Narodne novine», broj: 187/04)

148.      Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače («Narodne novine», broj: 6/04)

149.      Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila («Narodne novine», broj: 10/05, 146/05)

150.      Pravilnik o posebnim uvjetima za početak osposobljavanja i uvjetima za upravljanje motornim vozilima C1 i C kategorije učenika koji obrazuju za zanimanje vozač motornog vozila u redovitom srednjoškolskom obrazovanju («Narodne novine», broj: 21/05)

151.      Pravilnik o označavanju i evidentiranju lakih prikolica («Narodne novine», broj: 21/05)

152.      Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara-tehničara («Narodne novine», broj: 33/05)

153.      Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite («Narodne novine», broj:45/05.)

154.      Pravilnik o obrascu službene iskaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari («Narodne novine», broj: 64/05)

155.      Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari («Narodne novine», broj: 121/05)

156.      Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari («Narodne novine», broj: 146/05)

157.      Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja («Narodne novine», broj: 146/05)

158.      Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu u tehničku namjenu («Narodne novine», broj: 146/05)

159.      Rješenje o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova («Narodne novine», broj:147/05.)

160.      Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima u prostorima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom («Narodne novine», broj: 123/05)

161.      Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu i tehničku namjenu («Narodne novine», broj: 146/05.)

162.      Pravilnik o obrascu službene iskaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora inspektora za zaštitu od požara («Narodne novine», broj:20/06)

163.      Pravilnik o obrascu službene iskaznice i značke inspektora za nadzor obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja («Narodne novine», broj: 20/06.)

164.      Pravilnik o upućivanju policijskih službenika na rad u inozemstvo («Narodne novine»,broj:179/04, 21/06.)

165.      Pravilnik o provedbi mjera zaštite od ionizirajućih zračenja u Ministarstvu unutarnjih poslova («Narodne novine», broj: 33/06)