Upute o proceduri – izdavanje prvog privremenog boravka strancu

 

1. korak - nadležna diplomatska misija/konzularni ured Republike Hrvatske

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak (obrazac 1a *1) stranac podnosi osobno nadležnoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak stranac može podnijeti i u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji ako:
 • za to postoji ozbiljan humanitarni razlog
 • se traži spajanje obitelji s hrvatskim državljaninom ili azilantom
 • se radi o stipendistu u okviru programa odobrenog od ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja i znanosti
 • je svrha rad stranca
 • se radi o strancu koji dolazi zbog znanstvenog istraživanja

Ukoliko se radi o zahtjevu za izdavanje odobrenja za privremeni boravak u svrhu rada, na temelju radne dozvole, zahtjev za privremeni boravak može podnijeti poslodavac, istodobno sa zahtjevom za izdavanje radne dozvole u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.


Uz ispunjeni zahtjev za izdavanje prvog privremenog boravka stranac je dužan priložiti:

 • jednu fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • presliku važeće putne isprave
 • dokaz o osiguranom stanovanju
 • dokaz o osiguranom zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje sukladno Uredbi o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj: 88/09)
 • dokaz o opravdanosti privremenog boravka
 • uvjerenje o nekažnjavanju države čiji je državljanin ili u kojoj ima odobren stalni boravak, ne starije od šest mjeseci (samo uz zahtjev za izdavanje prvog privremenog boravka)
 • konzularnu pristojbu, sukladno Tarifnom broju 78a Zakona o upravnim pristojbama, ako zahtjev podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske
 • 20,00 kuna biljega, ako zahtjev podnosi u Republici Hrvatskoj
 Policijska uprava/postaja o podnesenom zahtjevu za odobrenje prvog privremenog boravka strancu izdaje potvrdu.

Isprave koje se prilažu zahtjevu moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku te ovjerene sukladno posebnim propisima. Isprave ne smiju biti starije od šest mjeseci.

*1NAPOMENA: Obrazac je moguće ispisati sa stranica interneta

2. korak - nadležna diplomatska misija/konzularni ured Republike Hrvatske

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak prosljeđuje se na rješavanje policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravišta stranca u Republici Hrvatskoj.

Po okončanju postupka, policijska uprava/postaja obavještava diplomatsku misiju/konzularni ured o okončanju postupka.

Diplomatska misija/konzularni ured obavijestit će stranku o tome da je zahtjev riješen.

3. korak - nadležna diplomatska misija/konzularni ured Republike Hrvatske

Ukoliko je zahtjev pozitivno riješen, strancu se izdaje odobrenje privremenog boravka u obliku naljepnice u putnoj ispravi.

Ako je zahtjev podnesen u policijskoj upravi/postaji stranac je obvezan platiti iznos od 500,00 kuna i iznos od 27,76 kuna za naljepnicu koja se lijepi u putnu ispravu. Oba iznosa se naplaćuju putem opće uplatnice (svaki za sebe), na broj žiro računa koji se dobije u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji.

4. korak - nadležna policijska uprava/policijska postaja

Ako je zahtjev podnesen u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu - stranac je obvezan u roku od 30 dana po odobrenju privremenog boravka prijaviti svoje boravište policijskoj upravi/policijskoj postaji (u protivnom mu prestaje privremeni boravak).

Nadležnoj policijskoj upravi/postaji stranac je obvezan prijaviti boravište u roku 3 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku.

Odobrenje za prvi privremeni boravak, odnosno produženje privremenog boravka izdaje se s rokom važenja do jedne godine.
Zahtjev za produženje privremenog boravka podnosi se policijskoj upravi/policijskoj postaji najkasnije 30 dana prije isteka roka važećeg privremenog boravka. Ako stranac u propisanom roku ne podnese zahtjev za produženje privremenog boravka, kaznit će se novčanom kaznom (članak 203. stavak 1. točka 2. Zakona o strancima).