Natječaji

16.04.2014.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013 i 38/2013), članka 2.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012), te odobrenja Ministarstva uprave, klasa: 112-01/13-01/510, urbroj: 515-04-01-02/2-14-19 od 09. siječnja 2014. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

1. Služba za međunarodne odnose, Odjel za multilateralne i bilateralne odnose

a) nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • područje društvenih znanosti,
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika
 • položen državni stručni ispit, 

Zapovjedništvo specijalne policije, Zrakoplovna jedinica

2. a) pilot helikoptera II. kategorije – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od tri godine ili viša stručna sprema,
 • područje tehničkih znanosti,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

Posebni uvjeti:

 • EASA Part FCL dozvola CPL (H) ili CPL (A)
 • ATPL teorija 

3. a) policijski službenik-zrakoplovni tehničar – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završena srednja zrakoplovno tehnička škola – zrakoplovni tehničar ZIM,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

Posebni uvjeti:

 • Part 66 dozvola za održavanje zrakoplova kategorije B1.3 (Helikopteri turbinski)
 • Sa upisanim ovlaštenjima za tipove helikoptera AB/B-206; AB/B-212; EC-135 (PW)
 • Poznavanje Part M i Part 145 (EASA regulativa)  

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić

4.  Služba bioloških i kontaktnih vještačenja

a) vještak za tekstilna vlakna – vježbenik - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I),
 • područje prirodnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti,
 • znanje engleskog jezika, 

5.  Služba  kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja

a) vještak za toksikološka vještačenja – vježbenik -  1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I),
 • Prirodoslovno-matematički fakultet - smjer molekularna biologija, Sveučilišni odjel za forenzične  znanosti – magistar forenzike, Studijski modul Forenzična kemija i molekularna biologija,
 • znanje engleskog jezika, 

6. Sektor za informacijsku i telekomunikacijsku tehnologiju

a) voditelj poslova razvoja – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I),
 • magistar prava,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit 

7. Služba za komunikacije, Odjel za pokretne i stacionarne telekomunikacije i elektroniku

a) projektant radiokomunikacijskih sustava – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I),
 • područje prirodnih ili tehničkih znanosti,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit 

b) projektant radiokomunikacijskih sustava – vježbenik - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I),
 • područje prirodnih ili tehničkih znanosti, 

8. Služba za informatiku, Odjel za aplikacije, PC platformu i antivirusnu zaštitu

a) policijski službenik – projektant za aplikativnu podršku – vježbenik - 2 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I),
 • područje društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti, 

b) tehničar za specijalne sustave-održavanja informatičke opreme - vježbenik - 3 izvršitelja

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema; policijska škola, gimnazija ili srednja strukovna škola, 

9. Služba za informatiku, Informatički centar i serverske platforme

a) tehničar za specijalne sustave- dežurni operater - vježbenik- 1 izvršitelj 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema; policijska škola, gimnazija ili srednja strukovna škola, 

10. Služba za investicije i nekretnine, Odjel za investicije i investicijsko održavanje

a) nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • arhitektonski ili građevinski fakultet,
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit 

Sektor za pravne poslove

11. Služba za normativne poslove, Odjel za nadzor propisa 

a) nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • magistar prava,
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit 

12. Služba za strance i azil, Odjel za statusna pitanja stranaca 

 a) nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • područje društvenih znanosti,
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit 

13. Služba za strance i azil, Odjel za azil 

 a) nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • područje društvenih znanosti,
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca za radna mjesta pod rednim brojevima: 1a, 10a, 11a, 12a i 13a.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada, ukoliko budu ocijenjeni ocjenom “zadovoljava”.

Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezi probni rad (vježbenički staž) u trajanju od 12 mjeseci za radna mjesta pod rednim brojevima: 4a, 5a, 7b, 8a, 8b i 9a.

Vježbenici koji zadovolje na probnom radu (vježbeničkom stažu) i budu ocijenjeni ocjenom “zadovoljava”, dužni su završiti temeljni policijski tečaj i položiti državni stručni ispit, u roku od 6 mjeseci od isteka vježbeničkog staža.

Posebni uvjeti za prijam u službu za radna mjesta pod rednim brojevima  2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 7b, 8a, 8b i 9a su:

 • posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost koju utvrđuje ovlaštena zdravstvena ustanova u Zagrebu,
 • biti osobno dostojna za obavljanje policijske službe i
 • ne smije biti član političke stranke.

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način koji je propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, br. 98/2012).

Za radna mjesta pod rednim brojevima 2a, 3a, 6a i 7a  probni rad temeljem članka 50. Zakona o policiji (Narodne novine, br. 34/2011 i 130/2012) traje 6 mjeseci. Za vrijeme trajanja probnog rada osoba je dužna završiti temeljni policijski tečaj.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012,  19/2013, 33/2013 i 148/2013), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta:Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za radna mjesta pod rednim brojevima: 4a, 5a, 7b, 8a, 8b i 9a pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj.

Testiranje će se provesti i iz znanja engleskog jezika za radna mjesta za koja je to navedeno kao stručni uvjet.

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Na web-stranici www.uprava.hr i www.mup.hr bit će objavljen opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva www.mup.hr

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti: 

1.   životopis,

2.   diplomu/ svjedodžbu,

3.   dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

      a) neovjerenu presliku radne knjižice za razdoblje do 30. lipnja 2013. ( presliku svih stranica radne knjižice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), odnosno elektronički zapis ( u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i/ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

      b) neovjerenu presliku ugovora o radu/rješenja ili potvrda poslodavca ( koja mora sadržavati vrstu posla koju je obavljao, uvjet stručne spreme propisan za poslove koje je obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

4. dokaz o hrvatskom državljanstvu ( neovjerenu presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),

5. ispravu o položenom državnom stručnom ispitu,

6. neovjerenu presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne starije od šest mjeseci)

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 danaod dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima

Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,

s naznakom “za javni natječaj”.

 

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom  prijavljenim na javni natječaj.

 O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata

 Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.                                                                  

 

PRILOG  JAVNOM  NATJEČAJU

Objava opisa poslova radnih mjesta za koja će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi(Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i53/2012). 

OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA IZ JAVNOG NATJEČAJA I PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 1.Služba za međunarodne odnose, Odjel za multilateralne i bilateralne odnose

    a)nadzornik za unutarnje poslove

Prati i analizira status i provedbu međunarodnih ugovora; sudjeluje u pripremi i sklapanju međunarodnih bilateralnih i multilateralnih ugovora;vodi evidenciju međunarodnih susreta i izvješća s tih susreta;koordinira i neposredno surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svim aktivnostima vezanim međunarodnu suradnju ministarstva, europske integracije i procese. 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Izvori europskoga prava, Akti institucija EU,Međunarodni sporazumi

http://www.entereurope.hr/page.aspx?pageID=14

 European Commission DGs Home Affairs

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Migracijska politika Republike Hrvatske za razdoblje  2013. -  2015. godine, (Narodne novine, br. 27/2013)

Schengen Area

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm

Vanjska politika, Ugovori, dokumenti i obrasci

http://www.mvep.hr/hr/

Međunarodna suradnja

http://www.mprh.hr/Default.aspx?sec=264

 

Zapovjedništvo specijalne policije, Zrakoplovna jedinica

2. a)pilot helikoptera II. kategorije

Obavlja poslove koja mu ovlaštenja upisana u letačkoj dozvoli ili knjižici letenja dozvoljavaju i za koja je stručno osposobljen

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Nacionalno zakonodavstvo

Zakon o zračnom prometu (Narodne novine, br. 69/2009, 84/2011 i 127/2013)

Pravilnik o letenju zrakoplova (Narodne novine, br. 30/2013)

Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova (Narodne novine, br. 10/2014)

Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU)  br. 216/2008 (Narodne novine, br. 114/2013)

Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU)  br. 1178/2011 (Narodne novine, br. 116/2013)

Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima kada se na te zrakoplove  ne primjenjuje Uredba (EZ-a) (Narodne novine, br. 91/2013)

EU zakonodavstvo

Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20.02.2008. godine o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanja izvan snage Direktive Vijeća 91/670EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (SL L 79, od 19.03.2008.)

Uredba Komisije (EU) 1178/2011 od 03.11.2001. (SL L 311, od 25.11.2011.) PART FCL (Aircrew regulation)

Izmjene i dopune Uredbe Komisije (EU) 290/2012 od 30.03.2012. i 70/2014 od 27.01.2014

 3. a)policijski službenik-zrakoplovni tehničar

Izravno obavlja poslove zrakoplovnog tehničara. Vrši nadzor i ovjeru izvršenih radova na zrakoplovnoj tehnici ZIM (zrakoplov i motor). Obavlja radove i određene radnje na jednomotornim ili dvomotornim helikopterima tijekom održavanja na zemlji, shodno ovlastima upisanim u dozvoli za rad.Sudjeluje u probnom ili tehničkom letu nakon izvršenih radova na helikopteru.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Nacionalno zakonodavstvo

Zakon o zračnom prometu (Narodne novine, br. 69/2009, 84/2011 i 127/2013)

Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkog proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (Narodne novine, br. 70/2013)

Uredba Komisije (EU)  br. 2042/2003 od 20.11.2003.

 

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić

4.  Služba bioloških i kontaktnih vještačenja

a) vještak za tekstila vlakna – vježbenik

Obavlja manje složena vještačenja tragova tekstilnih vlakana i druga vještačenja prema matrici kompetencije u slučajevima kad bi njegova prisutnost bila korisna za davanje nalaza i mišljenja, na poziv nadležnih tijela sudjeluje u radu na mjestu događaja; 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Tekstilni materijali (R.Čunko, E. Pezelj, izdavač Zrinski d.d.)

Vlakna (R.Čunko, M. Andrassy, izdavač Zrinski d.d.)

Mikroskop, teorijske osnove praktične mikroskopije ( T. Varićak, B. Varićak – izdavač Školska knjiga)

Ispitivanja tekstila, Fizikalne i instrumentalne metode karakterizacije osnovnih svojstava tekstilija (R. Čunko, Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb)

5.  Služba  kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja

a) vještak za toksikološka vještačenja – vježbenik

Obavlja manje složena toksikološka prema matrici kompetencije u slučajevima kad bi njegova prisutnost bila korisna za davanje nalaza i mišljenja, na poziv nadležnih tijela sudjeluje u radu na mjestu događaja; 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

D.A. Scoog: Fundamentals of Analytical Chemistry – izdavač Donald M. West, published by Holt McDougal

S.H. Pine: Organska kemija, izdavač Školska knjiga Zagreb

Filipović-Lipanović: Anorganska kemija, izdavač Školska knjiga Zagreb

6.  Sektor za informacijsku i telekomunikacijsku tehnologiju

a) voditelj poslova razvoja – 1 izvršitelj

Prati i proučava problematiku u svim područjima značajnim za razvoj i unapređenje službe kao cjeline, osobito u području njenog unutarnjeg ustroja, osmišljava program razvoja službe po pojedinim područjima rada, koristi pozitivna iskustva i razvojne promjene policija drugim država radi unapređivanja djelotvornosti svih radnih procesa Ministarstva.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/2003, 118/2006, /41/2009, 130/2011, 106/2012 – pročišćeni tekst),

Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine, br.  79/2007, 86/2012),

Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine, br.  79/2007).

 literatura korištena tijekom obrazovanja

 

7. Služba za komunikacije, Odjel za pokretne i stacionarne telekomunikacije i     elektroniku

 1. projektant radiokomunikacijskih sustava

Izučava i rješava sistemska pitanja eksploatacije, organizacije i održavanja radiokomunikacijskih , pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor i inspekcijske poslove iz svoje nadležnosti, koordinira rad cjelokupnih sustava radiokomunikacija Ministarstva, sudjeluje u izradi idejnog rješenja i pripremi sustava radiokomunikacija za potrebe akcija koje provodi policija, te rješava modernizaciju njihove operativne tehnike. Obavlja obuku korisnika i osoblja za održavanje, odgovoran je za potpunu tehničku ispravnost uređaja, odgovoran je za cjelovitost projektne dokumentacije po završetku projekta i pohranu projektne dokumentacije, rješava sve tehničke probleme opreme iz svoje nadležnosti; sudjeluje po potrebi u terenskom radu i uspostavi komunikacijskih sustava. 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/2013),

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/2003, 118/2006, /41/2009, 130/2011, 106/2012 – pročišćeni tekst),

Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine, br.  79/2007, 86/2012),

Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine, br.  79/2007).

 literatura korištena tijekom obrazovanja

 b) projektant radiokomunikacijskih sustava – vježbenik

Izučava i rješava sistemska pitanja eksploatacije i održavanja sustava stacionarnih telekomunikacija Ministarstva u što su uključeni komunikacijski sustavi sa terminalnim uređajima, digitalni prijenosni sustavi, multipleksni sustavi, sustavi telekomunikacijskog napajanja, sustavi kabelskih mreža; obrađuje i analizira podatke o pozivima i troškovima telekomunikacijskih priključaka; rješava tehničke probleme na uređajima i telekomukacijskom sustavu iz svoje nadležnosti, obavlja poslove definiranja projektnih zadataka kod investicijske izgradnje i modernizacije.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/2013),

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/2003, 118/2006, /41/2009, 130/2011, 106/2012 – pročišćeni tekst),

Zakon o tajnosti podataka(Narodne novine, br. 79/2007, 86/12),

Zakon o informacijskoj sigurnosti(Narodne novine, br. 79/2007),

 literatura korištena tijekom obrazovanja

 8. Služba za informatiku, Odjel za aplikacije, PC platformu i antivirusnu zaštitu

    a) policijski službenik – projektant za aplikativnu podršku – vježbenik

Analizira i održava sistemski softver (operacijski, komunikacijski, transakcijski i sustavi baza podataka te ostali programi).Programira sistemske rutine i uključuje ih u operacijski sustav,  obavlja promjene i nadopune operacijskog sustava radi optimalnog rada.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/2003, 118/2006, 41/2009, 130/2011, 106/2012 – pročišćeni tekst),

Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine, br. 79/2007, 86/2012),

Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine, br. 79/2007).

literatura korištena tijekom obrazovanja

b) tehničar za specijalne sustave-održavanje informatičke opreme – vježbenik

Odgovara za ispravnost uređaja, obavlja njihovu redovitu kontrolu, servisira ih, otklanja lakše kvarove, surađuje s tehničarima vanjskih tvrtki, instalira uređaje, vodi evidenciju o uređajima i kvarovima na njima, po potrebi radi u smjenama

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

literatura korištena tijekom obrazovanja

 

9. Služba za informatiku, Informatički centar i serverske platforme

  a) tehničar za specijalne sustave-dežurni operater – vježbenik

Priprema sustav za izvršavanje operacija, izvodi sve obrade, brine o sigurnosti prostora i uređaja te o mjerama zaštite, obavlja ostale poslove EOP-a, radi u smjenama

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

literatura korištena tijekom obrazovanja

 

10. Služba za investicije i nekretnine, Odjel za investicije i investicijsko održavanje

     a) nadzornik za unutarnje poslove

Obavlja tehničko-administrativne poslove na ostvarenju izgradnje, adaptacije i investicijskog održavanja poslovnih prostora u sjedištu  Ministarstva i na područjima policijskih uprava, kontrolira izvedbu radova koordiniranjem rada nadzorne službe i izvoditelja ili direktno rad  izvoditelja, ovjerava račune-situacije izvedenih radova, sređuje podatke o  nekretninama kao podlogu za donošenje odluka o investicijskim ulaganjima, obilazi objekte i izrađuje procjene potrebnih investicijskih ulaganja, obavlja najsloženije tehničko-administrativne poslove na ostvarenju projekata čija će se gradnja financirati iz EU fondova, prati i primjenjuje propise iz područja rada Odjela. 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o gradnji (Narodne novine, br. 153/2013)

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 153/2013),

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 152/2008, 124/2009, 49/2011, 25/2013) 

      Sektor za pravne poslove   

11. Služba za normativne poslove, Odjel za nadzor propisa 

     a) nadzornik za unutarnje poslove

Izučava i prati stanje normativne regulative iz djelokruga rada pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama predlaže izradu novih odnosno izmjene i dopune važećih provedbenih propisa koji uređuju djelokrug rada Ministarstva; priprema pravna mišljenja i objašnjenja u svezi primjene propisa koji uređuju djelokrug rada Ministarstva; sudjeluje u izradi mišljen ja i primjedbi na nacrte prijedloga propisa koje uređuju druga tijela državne vlasti. 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o Vladi Republike Hrvatske  (Narodne novine, br. 150/2011)

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 154/2011, 121/2012 i 7/2013)

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 150/2011, 22/2012,  39/2013, 125/2013 i 148/2013)

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 150/2011 i , 12/2013 – Odluka USRH)

Zakon o državnim službenicima (Narodne novine, br. 95/2005, 107/2007,  27/2008, 34/2011,  49/2011, 150/2011, 34/2012,49/2012,37/2013 i 38/2013)

Zakon o policiji (Narodne novine, br. 34/2011 i 130/2012)

Zakon o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, br. 90/2011) 

 

12. Služba za strance i azil, Odjel za statusna pitanja stranaca 

      a) nadzornik za unutarnje poslove

Vodi upravni postupak i izrađuje upravne akte do donošenja rješenja iz djelokruga Odjela, a posebno u svezi stalnog boravka stranaca, obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost i stručnost u radu u području statusnih pitanja i rada stranaca, obavlja upravni i stručni nadzor nad radom PU/PP u svezi kretanja i boravka stranaca, predlaže poduzimanje potrebitih mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka u njihovom radu, instruira djelatnike na poslovima stranaca, prati stanje u provedbi propisa o strancima, odgovara na pismene zahtjeve i usmene upite nadležnih tijela i građana u svezi navedenih poslova. 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o strancima (Narodne novine, br.130/2011 i 74/2013)

Zakon o azilu (Narodne novine, br.79/2007, 88/2010 i 143/2013)

 

13. Služba za strance i azil, Odjel za azil 

      a) nadzornik za unutarnje poslove

Vodi upravni postupak i izrađuje upravne akte do donošenja rješenja u području rada Prihvatilišta, osobito u postupku ograničenja kretanja tražitelja azila, vodi dio upravnog postupka u dijelu koji se odnosi na uzimanje zahtjeva za azil, obavlja najsloženije poslove u svezi primjene zakona i drugih propisa koji se odnose na poslove azila, osobito u dijelu prihvata i smještaja tražitelja azila, odgovara na pismene zahtjeve i usmene upite nadležnih tijela i građana u svezi navedenih poslova.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o azilu (Narodne novine, br.79/2007 i 88/2010)

Zakon o strancima (Narodne novine, br.130/2011 i 74/2013)

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE (NARODNE NOVINE, BR. 85/2010 - PROČIŠĆENI TEKST)  OBVEZAN JE IZVOR ZA PRIPREMANJE SLUŽBENIKA ZA TESTIRANJEZA SVA RADNA MJESTA.

 

PLAĆA RADNIH MJESTA 

Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002,17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013 i 25/2013, 96/2013 i 126/2013) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br.40/2009).

Plaća radnog mjesta policijskog službenika određena je Uredbom o plaćama policijskih službenika (Narodne novine, br. 129/2011, 82/2012, 25/2013 i 140/2013)  i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika.

Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr

 

TESTIRANJE KANDIDATA

Testiranje službenika sastoji se od pisanog dijela u kojem službenici odgovaraju na postavljena pitanja i razgovora (intervjua).