Ministarstvo unutarnjih poslova

Putovnica

1.1.1900.


 

Biometrijska putovnica

Biometrijska putovnica je javna isprava koja služi za neograničen broj putovanja u inozemstvo. Ona u svojoj strukturi sadrži elektronički „nosač“ podataka – čip, koji je skriven unutar putovnice i u kojem su pohranjeni biometrijski podaci nositelja putovnice.

Putovnicom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.

KAD JE REPUBLIKA HRVATSKA UVELA BIOMETRIJSKU PUTOVNICU?

Od 30. lipnja 2009. godine građani kojima je istekao rok važenja putovnice mogli su u Policijskoj upravi zagrebačkoj u Zagrebu, u Petrinjskoj ulici 30, podnijeti zahtjev za biometrijskom putovnicom druge generacije.

U svim ostalim policijskim upravama i policijskim postajama koje obavljaju upravne poslove, nakon što su se osigurali tehnički preduvjeti, biometrijske putovnice druge generacije počele su se izdavati od 18. siječnja 2010. godine.

Od 03. kolovoza 2015.  godine u policijskim upravama i policijskim postajama te u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske izdaju se biometrijske putovnice treće generacije.

Biometrijske putovnice, kao i dosadašnje putovnice, imaju rok važenja pet ili deset godina, ovisno o godinama života podnositelja zahtjeva.

VAŽENJE "STARIH" PUTOVNICA

Izdavanje biometrijskih putovnica ne utječe na valjanost ranije izdanih (starih) putovnica. One se mogu koristiti do isteka njihova roka važenja.

GDJE SE PODNOSI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, dakle referadu za izdavanje osobnih isprava, neovisno gdje građanin ima prijavljeno prebivalište.

Građaninu koji boravi u inozemstvu putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske.

ROKOVI ZA IZDAVANJE PUTOVNICE

Zahtjev za izdavanje putovnice u redovnom postupku nadležno tijelo dužno je riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U hitnim slučajevima (liječenje, bolest, smrt člana obitelji, neodgodiv službeni put) građanin može  zahtjev za izdavanje putovnice podnijeti u žurnom postupku.

Putovnica za koju je zahtjev za izdavanje podnesen u žurnom postupku u Policijskoj upravi zagrebačkoj, izdaje se u roku od 48 sati u navedenoj policijskoj upravi.

Putovnica za koju je zahtjev za izdavanje podnesen u žurnom postupku u drugim policijskim upravama ili u policijskim postajama koje su u sastavu tih drugih policijskih uprava izdaje se u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva. Građanin koji želi da mu se putovnica izda u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva, putovnicu preuzima u policijskoj upravi u kojoj je podnio zahtjev za njeno izdavanje, odnosno u policijskoj upravi u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj je podnio zahtjev za izdavanje putovnice.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PUTOVNICE

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno.

Za dijete i osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putovnice, zahtjev podnosi zakonski zastupnik.

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putovnice podnose osobno oba roditelja.

Iznimno zahtjev za izdavanje putovnice djetetu može podnijeti jedan od roditelja, uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu.

Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putovnicu, putovnicu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ako se ne nalazi na području Republike Hrvatske.

Roditelj koji je spriječen osobno preuzeti putnu ispravu djeteta može suglasnost za preuzimanje putne isprave od strane roditelja koji je podnio zahtjev dati i elektroničkim putem, preko sustava e-Građani. U sustavu e-Građani dostupna je elektronička usluga suglasnosti i punomoći iz djelokruga MUP-a u sklopu koje je hrvatskim državljanima koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu sa identifikacijskim certifikatom omogućeno davanje suglasnosti elektroničkim putem.

Zahtjev za izdavanje putovnice za dijete može samostalno podnijeti jedan od roditelja ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, ako je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke.

U žurnim slučajevima kada prijeti opasnost za dijete ili je izdavanje putne isprave u osobitom interesu djeteta, zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete može podnijeti i izdanu putnu ispravu može preuzeti isti roditelj, uz pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta, a ako dijete nema prebivalište odnosno boravište u Republici Hrvatskoj, centra za socijalnu skrb nadležnog prema sjedištu tijela kojem je podnesen zahtjev za izdavanje putne isprave.

Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti osobno nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice.

Uputa o proceduri za izdavanje putovnice u redovnom postupku

Za dijete koje ranije nema izdanu putovnicu, niti osobnu iskaznicu, a nije upisano u maticu rođenih na području Republike Hrvatske, treba priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Dijete koje je navršilo 12 godina mora biti prisutno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice radi potpisivanja zahtjeva odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice.

Uputa o proceduri za izdavanje putovnice u žurnom postupku

Za dijete koje ranije nema izdanu putovnicu, niti osobnu iskaznicu, a nije upisano u maticu rođenih na području Republike Hrvatske treba priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Dijete koje je navršilo 12 godina mora biti prisutno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice radi potpisivanja zahtjeva odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice.

GRAĐANIN SE NE SMIJE SLUŽITI IZDANOM PUTOVNICOM AKO:

Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja.

Nestanak putovnice

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu.

Građanin kod prijave nestanka putovnice daje pisanu izjavu o okolnostima pod kojima je izgubio putovnicu ili mu je ona ukradena, a službena osoba na temelju te izjave u evidenciji putnih isprava  putovnici ažurira status nevažeće isprave te za njom raspisuje objavu.

IZDAVANJE DRUGE PUTOVNICE ISTE VRSTE

Građanima se iznimno omogućuje ishođenje druge putne isprave iste vrste ako im je ona potrebna radi obavljanja gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu ili iz drugih opravdanih razloga.

Građanin se za izdavanje druge putovnice obraća policijskoj upravi ili policijskoj postaji pisanim zahtjevom u kojem mora detaljno obrazložiti razloge zbog kojih podnosi zahtjev za izdavanje druge putovnice te mora priložiti dokaze koji ukazuju na opravdanost zahtjeva kao što je potvrda da se ranije izdana putovnica nalazi kod nadležnog tijela druge države radi pribavljanja vize za ulazak u tu državu, potvrda poslodavca o razlozima potrebe posjedovanja dviju putovnica vezano uz obavljanje konkretnih poslova, dokaz o postojanju u ranije izdanoj putovnici žigova i bilješki nadležnih tijela pojedinih država čime je onemogućen ulazak na državno područje nekih drugih država (primjerice Izrael i arapske zemlje), kao i druge dokaze ovisno o okolnostima konkretnog slučaja.

Obrazloženi pisani zahtjev i dokumentaciju koju je građanin priložio policijska uprava odnosno policijska postaja odmah dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova radi donošenja odluke može li se građaninu iznimno izdati druga putovnica. Policijska uprava odnosno postaja od stranke  uzima kontaktne podatke kako bi ju mogla naknadno pozvati radi zaprimanja zahtjeva za izdavanje druge putovnice, u slučaju kada od Ministarstva unutarnjih poslova dobije odluku da je zahtjev građanina opravdan.

KAKO POSTUPATI S PUTOVNICOM?


povratakHalo policija