Ministarstvo unutarnjih poslova

Nastavnici - opširnije

1.1.1900.

 

 

dr. sc. Krunoslav Antoliš, profesor visoke škole

E-mail: kantolis@fkz.hr
Telefon: 01/23 91 341
Vrijeme konzultacija: srijeda od 9 do 11 sati
 

Kratki životopis

Rođen je u Sisku 26. svibnja 1961., gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu 5. lipnja 1987. Magistrirao je na Pravnom fakultetu 4. travnja 1991. Doktorirao je na Fakultetu organizacije i informatike 25. travnja 1997.
Trenutno je nastavnik Visoke policijske škole u području društvenih znanosti, polju informacijske znanosti. Tijekom svoje profesionalne karijere napisao je i objavio 36 znanstvenih i stručnih radova. Sa svojim radovima sudjelovao na 49 medunarodnih znanstvenih skupova, u zemlji 22 i inozemstvu 27. Bio je 11 puta član organizacij skih timova, Medunarodnih znanstvenih skupova, u funkciji predsjednika organizacij skog odbora jednom, u funkciji predsjednika programskog odbora jednom, u funkciji zamjenika predsjednika Organizacijskog odbora pet puta, te kao član Organizacij skog odbora četiri puta. Sudjelovao je na šest znanstvena projekta Ministarstva znanosti RH, nekoliko projekata PfP konzorcija vojnih akademija i sigurnosnih instituta te niza stručnih projekata, na razini VRH i MORH-a. Obavljao je poslove: načelnika odjela za informatiku, pročelnika Analitičko-informacijskog odjela u VRH, višeg savjetnika za el. i info. sustave u OS RH, načelnika Odjela za informatiku i AOP, načelnika Katedre ZOIS-a, voditelja projekata na IOStlR-u, MORH-a, doc. dr. sc. na Ekonomskom fakultetu i profesora na Visokoj policijskoj školi.

Od 2003. godine član je Vjeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija Hrvatskog sabora.

Najvažniji radovi

 

 

Tajana Bašić, viši predavač

e-mail: tbasic@fkz.hr
Telefon: 01/23 91 357
Vrijeme konzultacija: utorak od 13-15 sati

Kratki životopis  
 
Tajana Bašić rođena je 26. veljače 1958. u Bizovcu, općina Valpovo. Diplomirala je 1981. engleski jezik s književnošću i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Od 1984. do 1995. predavala je engleski jezik policijske struke na Srednjoj policijskoj školi. O
d 1995. je bila predavač, a od kraja 2007. je viši predavač za engleski jezik policijske struke na Visokoj policijskoj školi.
Sudjelovala je u realizaciji projekata: "Osobitosti jezika forenzičkih znanosti" i "Osobitosti jezika područja suzbijanja terorizma". Ima tri objavljena znanstvena članka, tri stručna članka, dva metodička priručnika, te četiri prijevoda knjiga i 33 prijevoda stručnih članaka. Član je Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika s prisustvom na 13 HUPE konferencija, seminaru: Teaching and testing in the communicative classroom, Lancaster, 1991. i 14. IATEFL konferenciji u Mađarskoj, 2004., Seged. 
 

Najvažniji radovi


dr. sc. Damir Brnetić, viši predavač

E-mail: dbrnetic@fkz.hr
Telefon: 01/23 91 355
Vrijeme konzultacija: po dogovoru, svaki dan u uredovno vrijeme 
 
Kratki životopis 
 
Rođen 7. srpnja 1962. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. godine.  Položio je 1989. ispit za suca za prekršaje, a 1990. položio je pravosudni ispit 2007. godine na poslijediplomskom znanstvenom studiju Kaznenog prava.
Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio magistarski rad pod naslovom Kaznenopravna zaštita od torture.
Od 1987. do 1990. godine radio u Prekršajnom, Općinskom i Okružnom sudu u Zagrebu. Prelazi u Ministarstvo unutarnjih poslova 1991. godine gdje radi na poslovima suzbijanja općeg kriminaliteta u PU zagrebačkoj. Prelazi na Policijsku akademiju 1992. godine gdje sudjeluje u izvođenju nastave na Policijskoj školi, Visokoj policijskoj školi i na tečajevima koje provodi Odjel za stručno osposobljavanje i specijalizaciju. Trenutno radi kao predavač za područje Kazneno materijalnog i Prekršajnog prava na Visokoj policijskoj školi.
Pohađao je niz inozemnih i tuzemnih seminara
Član je Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu. 
 
Najvažniji radovi 
 • Brnetić - Ustav RH i ljudska prava, skripta, MUP, Zagreb, 2007.
 • Brnetić – Ljubin – Veić: Policijska uporaba sredstava prisile - nastavak istraživačkog projekta, Istraživački dan VPŠ 2001., prethodni zbornik radova, Policijska akademija, prosinac 2001.
 • Brnetić – Ljubin – Veić: Policijska uporaba sredstava prisile, Istraživački dan VPŠ 2000., prethodni zbornik radova, Policijska akademija, ožujak 2001.
 • Brnetić – Gluščić – Šuperina: Kriminalistika: odabrana poglavlja iz kriminalističke metodike, skripta, MUP, Zagreb 1998.
 • Brnetić Criminology – Adler, Mueller, Laufer, USA, prikaz udžbenika, Policija i sigurnost 4/98.
 • Brnetić Policija na britanskom otočju, Policija i sigurnost broj 5-6/97
 • Brnetić Suradnja policije i državnog odvjetništva prije početka kaznenog postupka, stručni članak, Policija i sigurnost 3/97
 • Brnetić Razlozi za isključenje protupravnosti u slučaju policijske uporabe sredstava prinude, stručni članak, Policija i sigurnost broj 4-5/96
 • Brnetić Temelji engleskog pravnog susutava (common law), prikaz, Policija i sigurnost 2/96
 • Brnetić Kriminalistički muzej policijske akademije, prikaz, Policija i sigurnost broj  4/95.

 

dr. sc. Dragica Bukovčan, profesor visoke škole

E-mail: dbukovca@fkz.hr
Telefon: 01/23 91 355
Vrijeme konzultacija: četvrtak od 11.00 do 12.00 h; srijeda od 13.30 do 14.30 h
 

Kratki životopis

Dragica Bukovčan rođena je i živi u Zagrebu. Diplomirala je njemački jezik i literaturu i engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je najprije kao nastavnik na gimnaziji, zatim niz godina kao prevoditelj za njemački i engleski jezik. Od 1993. godine je predavač,  zatim od 2003. viši predavač za njemački i engleski jezik policijske struke na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, a 2007. godine izabrana je u profesora visoke škole. Magisterij humanističkih znanosti, polje filologija stekla je 2001. g. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je i doktorirala 2006. godine. Tijekom studija i kasnije stručno se usavršavala u Švicarskoj, Njemačkoj i Austriji. Sudjelovala je na projektima istraživanja jezika struke u području kriminalističkih i kaznenopravnih disciplina. Izlagala je na više medunarodnih znanstvenih skupova u Vel. Britaniji, Madjarskoj, Sloveniji i Hrvatskoj. Težišta znanstvenog rada su joj jezik prava i srodnih disciplina, terminologija i terminografija, stručnojezična frazeologija, komparativni terminološki rad (hrvatski -njemački - engleski). Članica je nekoliko znanstvenih i strukovnih udruga.
 
Najvažniji radovi  

 

izv. prof. dr. sc. Ksenija Butorac

e-mail: kbutorac@fkz.hr
Telefon: 01/2426 340
Konzultacije: četvrtak od 13-15 sati

Kratak životopis

Ksenija Butorac je rođena 6. svibnja 1960. godine. Diplomirala je na Fakultetu sigurnosti i društvene samozaštite Sveučilišta u Skopju 1982. godine i na istom fakultetu završila Poslijediplomski studij Kriminalistike s obranom magistarskog rada pod naslovom „Metodika otkrivanja i dokazivanja kaznenih djela krijumčarenja i ilegalne trgovine drogom“. Doktorirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine s radnjom pod naslovom „Socijalno-demografska, ponašajna i obilježja ličnosti delinkvenata ovisnika o drogama u Republici Hrvatskoj“. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabrana je od strane Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. U području ovisničke delinkvencije školovala se u SAD, a u području sigurnosti u  Europskom centru za sigurnosne studije „George C. Marshall“ u Njemačkoj. Bila je voditeljicom ili suradnicom na 11 znanstveno-istraživačkih i 7 stručnih projekata u zemlji i inozemstvu u području kriminologije, penologije i kriminalistike. Nacionalni je koordinator za istraživanja u policijskoj znanosti i uvrštena je u bazu predavača i istraživača CEPOL-a. Aktivno je sudjelovala na 47 znanstvenih i stručnih skupova. Recenzentica je znanstvenih časopisa i zbornika sa znanstvenih skupova. Objavila je 25 znanstvenih i sedam stručnih radova. Nositeljica je predmeta Kriminologija i Penologija na Visokoj policijskoj školi, a na Poslijediplomskom studiju Kriminalističko istraživanje Pravnog fakulteta u Rijeci nositeljica je  predmeta Fenomenologija suvremenog kriminaliteta. U svojstvu vanjskog suradnika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu nositeljica je predmeta Suvremene metode tretmana ovisnosti. Članica je Europskog društva za kriminologiju i Europskog udruženja za NLPt. Za svoj stručni i znanstveni rad je nagrađivana.

Najvažniji radovi

 


 

dr. sc. Zvonimir Dujmović, profesor visoke škole

e-mail: dujmovic@fkz.hr
Telefon: 01/23 91 336
Vrijeme konzultacija: srijeda od 14 do 15 sati 

Kratki životopis

Zvonimir Dujmović rođen je 1. veljače 1951. u Splitu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu Sveučilišta u Zagrebu 1973. Magistrirao 1985. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Doktorat znanosti stekao na Edukacij sko-rehabilitacij skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. obranom radnje 'Neka kriminološka obilježja počinitelja kaznenih djela razbojništva i razbojničkih krada u relacijama s načinom izvršenja djela*.

Nastavnu aktivnost započeo je 1977. na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu.

Docent je za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje prava, za nastavne predmete Kriminalistička taktika i Kriminalistička metodika.
Posebni interes pokazuje za policijske izvide 'klasičnih' kaznenih djela, posebno imovinskih; tehnike proaktivnog djelovanja policije pri razjašnjavanju kaznenih djela; kriminalističku analitiku slučaja; kriminalističku fenomenologiju kaznenih djela.
Kao znanstveni istraživač sudjeluje u istraživanju: kriminoloških aspekata igara na sreću, karakteristika imovinskog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj i istraživanju kriminalističkih karakteristika izvida kaznenih djela razbojništva. Sada istražuje postupanje policije nakon saznanja za razbojničku kradu.

Najvažniji radovi 

 

 

mr. sc. Hrvoje Filipović, predavač

e-mail: hfilipovic@fkz.hr
Telefon: 01/ 2426 427
Konzultacije: srijeda od 9 do 11 sati

Kratki životopis

Hrvoje Filipović rođen je 5. veljače 1976. u Novoj Gradišci. Diplomirao je studij kriminalistike na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, a 2010. na Pravnom fakultetu u Zagrebu obranio je magistarski rad pod naslovom «Uhićenje kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika u kaznenom postupku» te stekao akademski stupanj magistra znanosti. Završio je program pedagoško-psihološke izobrazbe na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. U Ministarstvu unutarnjih poslova radi od 1997. i to u PU koprivničko-križevačkoj na radnim mjestima policijskog službenika za migracije i strance, voditelja pododsjeka za granicu i migracije, voditelja smjene operativno-komunikacijskog centra policije i u Odjelu kriminalističke policije na radnom mjestu policijskog službenika za suzbijanje kriminaliteta droga. Od 2008. zaposlen je u Ravnateljstvu policije u Policijskoj školi „Josip Jović“ na radnom mjestu nastavnika stručnih predmeta, a od 2014. je predavač na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu. Član je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Zagrebu.

 
Najvažniji radovi
 

 


dr. sc. Ivana Glavina, predavač

E-mail: iglavina@fkz.hr
Telefon: 01/24 26 352
 
Kratki životopis
 
Ivana Glavina rođena je 1. studenoga 1982. godine u Makarskoj, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij psihologije završila je 2006. godine na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Od 2008. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Katedri za psihologiju Visoke policijske škole na Policijskoj akademiji u Zagrebu, te iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij iz psihologije.  Upisala je 2007. godine edukaciju iz kognitivno bihevioralne psihoterapije. Član je Hrvatske psihološke komore.

Najvažniji radovi

 

 

dr. sc. Stjepan Gluščić, profesor visoke škole

E-mail: sgluscic@fkz.hr; sgluscic@yahoo.com
Telefon: 01/24 26 364

Vrijeme konzultacija: ponedjeljak od 12 do 14 sati


Najvažniji radovi


 

dr. sc. Milivoj Jelenski, viši predavač

E-mail: jelenski@fkz.hr
Telefon: 01/23 91 342
Vrijeme konzultacija: utorak od 13 do 15 sati i po dogovoru

Kratki životopis

Milivoj Jelenski, sin Josipa rođen je 1957. u Varaždinu. Srednju policijsku školu u Zagrebu, završio je 1976. Višu školu za unutarnje poslove, program pravnik-kriminalist (VIA stručne spreme) diplomirao je 1978. godine Studij unutarnjih poslova (VII/1) stručne spreme u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i VŠUP u Zagrebu, program: diplomirani kriminalist, smjer: gospodarski kriminalitet diplomirao je 1988. Znanstveni poslijediplomski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, završio je 2000. temom magistarskog rada: “Suzbijanje nezakonitog novčanog prometa u funkciji stabilizacije ekonomskih odnosa Republike Hrvatske s inozemstvom”. Tijekom školovanja primio je više nagrada i priznanja za uspješno studiranje.

U Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske zaposlen od 1976. Od 1980. obavljao je poslove kriminalističkog službenika, u Policijskoj upravi zagrebačkoj, Odjelu za suzbijanje gospodarskog kriminaliteta, na poslovima suzbijanja krijumčarenja, nedozvoljene trgovine, krivotvorina i zlouporabe opojnih droga. Od 1984. u spomenutom Odjelu imenovan je za vodu grupe za suzbijanje krijumčarenja, a od 1988. donačelnikom Odsjeka.
Od 1989. zaposlen je na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu na poslovima višeg predavača iz predmeta: Metodika istraživanja gospodarskog i organiziranog kriminaliteta i Kriminalističke metodike. Objavio je više stručnih i znanstvenih radova iz organiziranog te gospodarskog kriminaliteta.

Najvažniji radovi

 

doc. dr. sc. Željko Karas, profesor visoke škole

E-mail: zkaras@fkz.hr
Telefon: 01/23 91 399
Vrijeme konzultacija: petak od 8 do 10 sati  

 
Najvažniji radovi
 

 

dr. sc. Ruža Karlović, viši predavač


E-mail: rkarlovic@fkz.hr , ruza.gale@zg.t-com.hr
Telefon: 01/ 24 26 350
Konzultacije: utorak od 10 do 12 sati
 
Kratki životopis
 
Ruža Karlović (djevojački Gale) rođena je 9. veljače 1979. godine. Studij kriminalistike završila je na Policijskoj akademiji u Zagrebu 2002. godine. Počinje raditi kao znanstvena novakinja na Katedri za kriminologiju i maloljetničku delinkvenciju Visoke policijske škole na Policijskoj akademiji u Zagrebu 2003. godine. Magistrirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu „Policija kao javna služba - stavovi policijskih službenika o organizaciji i funkcioniranju policije“. Na istom fakultetu obranila je doktorski rad 2012. godine na temu „Društvena percepcija javne sigurnosti: doprinos policije“.  Radi kao predavačica na Visokoj policijskoj školi. Dosad je objavila, samostalno ili u koautorstvu, više znanstvenih ili stručnih radova te kongresnih sažetaka u međunarodnim indeksiranim časopisima. Znanstveni i stručni interesi su joj položaj i zadaće policije u društvu, prevencija kriminaliteta te sociologija kriminala. Članica je Hrvatskog sociološkog društva i strukovne udruge kriminalista.
 
Popis nekih objavljenih radova  


Davor Labaš, predavač

E-mail: dlabas@fkz.hr
Telefon: 01/2426 369
Konzultacije: utorak od 12 do 14 sati

 

Kratki životopis  

Davor Labaš rođen je 26. srpnja 1963. godine u Zagrebu gdje 1982. završava srednju upravnu školu. Iste godine upisuje Pravni fakultet u Zagrebu – Upravni studij koji završava 1987. godine i stječe tadašnji stručni naziv upravni pravnik. U MUP-u se zapošljava 1991. godine te 1996. godine diplomira na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu i stječe stručni naziv diplomirani kriminalist, a 2010. godine stručni naziv stručni specijalist kriminalistike.
Na Policijskoj akademiji na radnom mjestu nastavnika stručnih predmeta, instruktora policijskih vještina i predavača radi od 2009. godine. Program pedagoško-psihološke izobrazbe završava 2011. godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.
Završio je više stručnih tečajeva i sudjelovao na više međunarodnih konferencija s područja unutarnjeg nadzora te unutarnje revizije za koje područje je stekao i stručno ovlaštenje unutarnjeg revizora u javnom sektoru nakon više obavljenih unutarnjih revizija unutar MUP-a. Policijsko zvanje: policijski savjetnik.

Tijekom policijske karijere obavljao je slijedeće dužnosti:

Važniji radovi:

• Labaš, D., Dujmović, Z., Magušić, F., (2012) „Procedure policijskih postupanja kroz rizike u funkciji upravljanja ljudskim potencijalima“, Zbornik radova Menadžment i sigurnost, VII znanstveno – stručne konferencije, str. 376-388, znanstveni pregledni članak. 
• Magušić, F., Labaš, D.,Pušeljić, M., (2012) „Uloga policije u strategiji vježbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje“, Zbornik radova „ Dani kriznog upravljanja“ str. 527-544, stručni članak. 
• Labaš, D., Orlović, A. (2014.): Funkcija nadzora policijskog menadžmenta u organizacijsko-normativnom okviru hrvatske policije,znanstveni pregledni članak, Menadžment i sigurnost (Management and Safety) – Zbornik radova, 9. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija, str. 179-190, The European Society of Safety Engineers, Zagreb.
• Labaš,D., Štrk,D., (2015): „Značenje utvrđivanja ciljeva u policijskoj organizaciji – osvrt na ciljeve i njihovu ulogu u nekim segmentima policijskog postupanja“, Zbornik radova IV. međunarodne znanstveno-stručne konferencije
„Istraživački dani Visoke policijske škole U Zagrebu“ str. 499-510, stručni članak
• Orlović, A., Labaš, D., Gudelj, A., (2015): „Stres u policiji - Percipirani izvori stresa policijskih službenika (profesija,organizacija,menadžment)“, 10. Međunarodna konferencije Menadžment i sigurnost (M&S 2015 Proceedings) „Stress management and safety „ str.106-118, izvorni znanstveni članak   
 

Damir Maračić, struč.spec.crim., predavač

e-pošta: dmaracic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 353
Konzultacije: po dogovoru, svaki dan u uredovno vrijeme

Rođen 1970.g., djetinjstvo i razdoblje osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja proveo na otoku Krku. Godine 1991. uključen u pričuvne policijske postrojbe, nakon čega se aktivno zapošljava i tijekom karijere obavlja policijske poslove na razini policijske postaje (Krk, VIII PP Zagreb), policijske uprave (Odjel organiziranog kriminaliteta i Odjel kriminaliteta droga, Sektor kriminalističke policije PU zagrebačke) i Ravnateljstva policije.

Od 25.11.2011.g. u zvanju glavnog policijskog savjetnika. Prošao „policijski put“ od poslova pozornika, policijskog službenika u patroli na kopnu i moru, policijskog službenika za suzbijanje kriminaliteta, voditelja odsjeka za suzbijanje krijumčarenja droga, linijskog službenika za suzbijanje kriminaliteta droga u UKP, PNUSKOK-u, pomoćnika načelnika Sektora kriminalističke policije PU zagrebačke.

Od 24.12.2012.g. raspoređen na radno mjesto asistenta VPŠ te nakon stjecanja uvjeta, od 15.07.2014.g. premješten na radno mjesto predavača VPŠ. Uz poslove predavača, od strane Glavnog ravnatelja policije imenovan članom hrvatskog tima CEPOL-a, Europske policijske akademije. Uz rad studirao na VPŠ te stekao zvanje kriminalist (2000.), diplomirani kriminalist (2003) i stručni specijalist kriminalistike (2009.).

Kroz razdoblje rada u kriminalističkoj policiji i na Policijskoj akademiji sudjelovao na brojnim međunarodnim stručno-specijalističkim aktivnostima u organizaciji DEA, FBI, ILEA, UN, Interpola, Europola i CEPOL-a, a kao moderator i voditelj aktivnosti sudjelovao na konferencijama i projektima Glavnog tajništva Interpola (2008-2010), na radionicama Pravosudne akademije „Stručno usavršavanje o primjeni novog ZKP-a“ (2009.) te više aktivnosti CEPOL-a. Također sudjelovao u dijelu pretpristupnih pregovora s EU kroz poglavlje Pravda, sloboda i sigurnost, a tijekom 2010.g. odlukom ministra obavljao poslove suradnika stalnog twinning savjetnika i kasnije člana, u projektu IPA programa EU za Hrvatsku „Jačanje kapaciteta MUP-a u borbi protiv krijumčarenja i zlouporabe droga“. Osim stručno specijalističkih, usavršavao se i kroz pedagoška područja, područja EU, područja IT i stranih jezika.

Kroz policijsku karijeru odlikovan Spomenicom domovinskog rata, godišnjom nagradom ministra (2003.), prigodnim nagradama ministra (1996., 1998.), prigodnim nagradama ravnatelja policije (2005., 2006. i 2008.) Kao članu skupine policijskih službenika Policijske akademije, 2014.g. od strane ministra dodijeljena mu je  zahvalnica za aktivan doprinos na uspostavi i funkcioniranju hrvatskog CEPOL tima, doprinos u osposobljavanju viših policijskih službenika i jačanje međunarodne suradnje kroz tečajeve, seminare i konferencije s europskom dimenzijom policijskog djelovanja. Član IPA Zagreb, Zaklade policijske solidarnosti i Atletskog kluba Maksimir.

 

dr. sc. Davorka Martinjak, viši predavač

e-mail: dmartinjak@fkz.hr
Telefon: 01/2426 356
Konzultacije: utorak od 12-14 sati

Kratki životopis
 
Dr.sc. Davorka Martinjak rođena u Varaždinu 1970. godine.
 
Obrazovanje
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, smjer - poremećaji u ponašanju (1989.-1994.)-diplomirani defektolog, socijalni pedagog;
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet - poslijediplomski studij (1994.-1998.) Magistarski rad na temu „Program rada policije na provođenju kazneno-pravne zaštite djece i mladeži“ - magistar znanosti;
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet - doktorat (2000.-2004.) Doktorska disertacija na temu “Kriminološke i kriminalističke karakteristike kaznenog djela silovanja“- doktor znanosti;
 
Usavršavanje
2003. - Lyon, Francuska u organizaciji „International Centre for Missing & Exploited Children, tema: Kriminalitet počinjen na štetu djece pomoću računala;
2001. - Vilnius, Litva u organizaciji Open Society Justice Initiative and Law university of Lithuania, tema: Policijski trening u problematici nasilja u obitelji, silovanja i seksualnih kaznenih djela odraslih i djece;
2003. - Opatija, u organizaciji „Hrvatskog psihološkog društva“, tema: Forenzični intervju s djetetom;
2004. - Hannover, Njemačka u organizaciji „International Projekt Victim Assistance and Support“ , tema: Pomoć i podrška žrtvama kaznenih djela;
2005. - Valbandon, u organizaciji MUP-a, tema: Odnosi s javnošću;
2006. - Rijeka, u organizaciji United States Department of Justice ICITAP-a, tema: Nasilje u obitelji;
2007. - Zagreb, u organizaciji MUP-a i austrijskog projekta „Policijska suradnja u suzbijanju trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija“, tema: Razvijanje strategija i controlling;
2008. - Zagreb, u organizaciji MUP-a i austrijskog projekta „Policijska suradnja u suzbijanju trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija“, tema: Marketing kao strateški instrument.
 
Radno iskustvo
1994.- 2001. Policijska uprava međimurska, Odjel kriminalističke policije, policijska službenica za maloljetničku delinkvenciju;
2001.-2006. Ravnateljstvo policije, Uprava kriminalističke policije, policijska službenica za maloljetničku delinkvenciju i kazneno pravnu zaštitu djece i mladeži;
2006.- 2007. Ravnateljstvo policije, Uprava kriminalističke policije, voditeljica Odsjeka maloljetničke delinkvencije i kazneno pravne zaštite djece i mladeži;
2007.- 2008. Ravnateljstvo policije, Uprava kriminalističke policije, pomoćnica načelnika Uprave kriminalističke policije;
2008.- 2010. Ravnateljstvo policije, Uprava kriminalističke policije, načelnica Sektora za potporu kriminalističke policije;
2009. - 2010. Ravnateljstvo policije, Ured ravnatelja, načelnica Odjela za odnose s javnošću, međunarodnu policijsku suradnju i izvještajnu analitiku;
2010. - 2012. Ravnateljstvo policije, Uprava kriminalističke policije, načelnica Sektora za opći kriminalitet, terorizam i ratne zločine.
 
Sudjelovanje u projektima
Projekt „Policija u zajednici“- član povjerenstva Kriminalističke prevencije zadužena za izradu strategije kriminalističke prevencije, te edukacijskog programa za policijske službenike.
Projekt „Smanjenje maloljetničkog kriminaliteta i podrška žrtvama kriminaliteta“-član ispred Uprave kriminalističke policije, sudjelovala u izradi strateških smjernica.
 

Nastavne aktivnosti i izbori u zvanja

2008. Policijska akademija, Visoka policijska škola - izabrana u zvanje predavača u znanstvenom polju sigurnosne i obrambene aktivnosti
2011. Policijska akademija, Visoka policijska škola - izabrana u zvanje predavača u znanstvenom polju sigurnosne i obrambene aktivnosti
Izvoditelj nastave na tri kolegija; na preddiplomskom stručnom studiju kolegij Maloljetnički kriminalitet; na preddiplomskom stručnom studiju kolegij Kriminologija; na specijalističkom diplomskom studiju Kriminalistika kolegij Psihologija agresivnosti.
 

Popis objavljenih radova

 • Mikšaj-Todorović, Lj., Z.Dujmović, D.Martinjak (1998): Evaluation of the police program of Preventing Child Abuse within the Family. policing in Central and Eastern Europe:Organizational, managerial and Human resource Aspects, College of police and Securitiy, ljubljana, 439-453.
 • Martinjak, D. (2001): Policijski program prevencije zlostavljanja i zanemarivanja školske djece.III hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine. Zbornik radova, Zagreb, 2001.
 • Martinjak, D., Mikšaj-Todorović, LJ. (2001): Policija i prevencija kriminaliteta na štetu djece i mladeži u lokalnoj zajednici. Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici, Zagreb, 2001, 293-309
 • Martinjak, D. (1998): Ispitivanje učinka «Policijskog programa prevencije kriminaliteta na štetu djece i mladeži» temeljem deskriptivne analize. Kriminologija i socijalna integracija, vol.6. br. 2., Zagreb, 1998, 133-139
 • Martinjak, D. (2003): Karakteristike počinitelja i žrtava, te situacije kaznenog djela silovanja. Kriminologija i socijalna integracija, vol.11.br.1, Zagreb, 2003, 93-104
 • Martinjak, D. (2009): Oblici i način prijavljivanja kaznenog djela silovanja. Policija i sigurnost, Zagreb, vol.18, br.3., 2009, 279-287
 • Martinjak, D. (2010): Povezanost nekih obilježja situacija i mjesta događaja kaznenog djela silovanja. Policija i sigurnost,  Zagreb, vol.19., br.2., 2010, 154-162
 • Martinjak, D. (2010) :Utjecaj nekih obilježja situacija na način izvršenja kaznenog djela silovanja. Policija i sigurnost, Zagreb, vol.19., br.3., 2010, 298-308
 • Martinjak, D. (2011): Prevencijski sadržaji silovanja. Policija i sigurnost, Zagreb, vol.20., br.2., 2011, 184-202
 • Pavišić, B., Modly D., Veić P. (2012): Kriminalistika, knjiga 2, - suradnik Davorka Martinjak, Glava XII, Istraživanje kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece, 187-197
 • Martinjak, D. (2015): Policijska prevencija i nasilnički kriminalitet maloljetnih osoba. Zbornik sažetaka radova IV. međunarodne konferencije „Istrživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“. Zagreb.

 

  


 

Mijo Mendeš, predavač

E-mail: mmendes@fkz.hr
Telefon: 01/23 91 347, 01/23 91 387
Vrijeme konzultacija: srijeda od 10 do 12 sati

Kratki životopis

Mijo Mendeš rođen je 7. veljače 1955. Profesor je tjelesne i zdravstvene kulture, predavač na Visokoj policijskoj školi. Sudionik je Domovinskog rata u statusu branitelja. Ukazom predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tudmana, od 30. lipnja. dodijeljen mu je čin pričuvnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske, čin pričuvnog natporučnika, priznanje od ministra MUP RH Ivana Jarnjaka, rujan 1996., priznanje od ministra MUP RH Ivana Penića rujan 1997. Majstor je borilačkih športova sa svjedodžbom Sjedinjenih Američkih Država, odjel pravde (ICITAP), trener specijalist iz odbojke, učitelj skijanja, bivši nogometaš i trener nogometa.

Najvažniji radovi


 

dr. sc. Željko Mršić, viši predavač

E-mail: zmrsic@fkz.hr
Telefon: 01/23 91 361
Vrijeme konzultacija: utorak od 12 do 14 sati, te po dogovoru svaki dan u uredovno vrijeme

Kratki životopis
 
Željko Mršić rođen je 19. travnja 1963. u Biogradu na moru, gdje završava osnovnu školu i dva pripremna razreda srednje škole. Nakon toga završava Srednju školu unutarnjih poslova te 1983. zasnova radni odnos u MUP-u u svojstvu policajca. Nastavlja se školovati uz rad te završava:
- 1989. Višu školu za unutarnje poslove, i stiče naziv «Pravnik-kriminalist»;
- 1994. Fakultet kriminalističkih znanosti, i stiče naziv «Diplomirani kriminalist»;
- 1996. Program pedagoško-psihološke izobrazbe na Filozofskom fakultetu u Zagrebu – Pedagogijske znanosti;
-  2002. Poslijediplomski znanstveni studij iz kaznenopravnih znanosti, obranom radnje na temu «Prevencija i represija u suzbijanju prometne delinkvencije» (mentor prof.dr.sc. Željko Horvatić) i stiče naziv «Magistar kaznenopravnih znanosti za kazneno pravo i kazneno procesno pravo»,
-  2005. izobrazbu za stjecanje stručnog ovlaštenja unutarnjeg revizora u javnom sektoru, koje nakon obavljenog dovoljnog broja revizija i stiče 2008. godine,
-  2005. na Županijskom sudu u Zagrebu imenovan za stalnog sudskog vještaka za cestovni promet i procjenu vozila, nakon dvogodišnjeg osposobljavanja pod mentorstvom pok. dr.sc. Krunoslava Franjkovića.
Završio je više stručnih tečajeva i sudjelovao na više seminara i simpozija s područja sigurnosti pometa, unutarnjeg nadzora, upravljanja ljudskim potencijalima i dr., te sudjelovao u više znanstveno-istraživačkih projekata s tim u svezi.
- 2015. završio Poslijediplomski doktorski studij iz kaznenopravnih znanosti, obranom doktorske disertacije na temu „Pravni i institucionalni okvir za prevenciju delinkvencije policijskih službenika“ (mentor prof.dr.sc. Davor Derenčinović) i stekao naziv „doktor kaznenog prava, kazneno procesnog prava, kriminologije i viktimologije“

Tijekom policijske karijere obavljao i slijedeće policijske poslove:  
- šef smjene u Jedinici prometne policije u Lučkom;
- pomoćnik zapovjednika u Jedinici prometne policije u Lučkom;
- zapovjednik u Jedinici prometne policije u Lučkom;
- šef prometnog sektora u Postaji prometne policije PU zagrebačke;
- nastavnik predmeta struke - Sigurnost u prometu, u Srednjoj policijskoj školi;
- asistent - suradnik na predmetu «Sigurnost u prometu I i II», na Višoj i Visokoj policijskoj školi;
- policijski službenik specijaliziran za predstavke i pritužbe iz područja sigurnosti prometa u Odjelu za unutarnju kontrolu Kabineta ministra,
- voditelj poslova predstavki, pritužbi i zakonitosti postupanja u Odjelu za unutarnju kontrolu Kabineta ministra,
- načelnik Sektora policije u policijskoj upravi zagrebačkoj,
- viši predavač na katedri sigurnosnih i obrambenih znanosti na Visokoj policijskoj školi
 
Od 1997. g. radi kao ugovorni predavač stručnih predmeta na specijalističkom tečaju prometne policije u Policijskoj akademiji, te je predavao ili predaje nastavne cjeline i teme: očevid prometnih nesreća, udaljavanje sudionika sa mjesta događaja prometne nesreće, traseologija, vještačenje, policijska komunikacija, kazneno pravo, kazneno procesno pravo, te prekršajno pravo.
 

Najvažniji radovi
 • Mršić, Ž., Zorman S.: Nadzor nad razmakom pri slijeđenju vozila, Policija i sigurnost, br. 5/6/99. MUP RH 1999., ISSN 1330-0229.
 • Mršić, Ž.: Prevencija i represija u suzbijanju cestovne prometne delinkvencije, MUP RH -PA, 2005., ISBN 953-161-177-7.
 • Mršić, Ž.: Je li borba protiv korupcije realnost ili iluzija, Policija i sigurnost, br. 3/4/06. MUP RH 2006., ISSN 1330-0229.
 • Mršić, Ž.: Sigurnost u prometu, MUP RH – PA, 2007., ISBN 978-953-161-213-5
 • Mršić, Ž., Jakić, I.: Uloga policije u zbrinjavanju kod masovnih nesreća i katastrofa, Liječnički vjesnik br. 5/07., Hrvatski liječnički zbor 2007., rad prezentiran na međunarodnom kongresu hitne medicine u Zagrebu 16. studenog 2007., ISSN 1330-4917.
 • Mršić, Ž., Orehovec. P.: Prometna kaznena djela, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu br. 2/10., Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu 2010., rad prezentiran na kongresu Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Opatiji 2. prosinca 2010., ISSN 1330-6286.
 • Mršić, Ž.: Poslovi i zadaće prometne policije, MUP RH – PA 2010. ISBN 978-953-161-241-8.
 • Mršić, Ž.: Žrtve cestovnog prometa, zbornik radova “Žrtva znak vremena”,  Biblioteka documenta Croatica 2011., rad prezentiran na Hrvatskom žrtvoslovnom kongresu u Zagrebu 18. lipnja 2010., ISBN 978-953-7817-00-8.
 • Mršić, Ž.: Osnove sumnje – izvorište policijskih ovlasti, Hrvatska pravna revija br. 4/11. Inžinjerski biro 2011., SSSN 1332-8670.
 • Pavišić, B., Modly, D., Veić, P. i drugi (Mršić, Ž. - suradnik).: Kriminalistika II, Dušević & Keršovnik, Rijeka 2011., ISBN 978-953-221-237-2.
 • Posilović, D., Mršić, Ž., Šantek, M: Mjere opreza u prekršajnom postupku s osvrtom na zabranu posjećivanja određenog mjesta ili područja, Policija i sigurnost br. 4/13. MUP RH 2013. ISSN 1330-0229.
 • Posilović, D., Mršić, Ž., Šantek, M: O nekim pitanjima pružanja policijske pomoći – asistencije, Policija i sigurnost br. 2/14. MUP RH 2014. ISSN 1330-0229.
 • Mršić, Ž.: Prekršajna kriminalistika ili metodika kriminalističkog istraživanja prekršaja?, Policija i sigurnost br. 3/14., MUP RH 2014. ISSN 1330-0229.
 
 

 

dr. sc. Lana Milivojević, profesor visoke škole

e-mail: lmilivojevic@fkz.hr , lana.milivojevic@yahoo.com (e-mail za konzultacije)
Telefon.:  01/2391 349
Vrijeme konzultacija: četvrtak od 13 do 14 sati

Kratki životopis
 

 Dr. sc. Lana Milivojević rođena je 1977. godine u Zagrebu. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je kao redovna studentica te je od druge godine studija do diplome bila demonstratorica na Katedri za kazneno pravo. Diplomirala je na Pravnom fakultet u Zagrebu 2001. godine na temu iz kaznenog prava "Kaznenopravna zaštita okoliša", pod mentorstvom prof. dr. sc. Željka Horvatića. Na Poslijediplomskom studiju iz Kaznenopravnih znanosti na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, magistrirala je u siječnju 2007. godine na  temu "Terorizam kao zločin protiv čovječnosti", pod mentorstvom prof. dr. sc. Davora Derenčinovića. U listopadu 2011. godine doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu na temu „Novčana kazna u hrvatskom i poredbenom kaznenom pravu“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Davora Derenčinovića.
Članica Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu u Zagrebu, te član suradnik Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Suosnivač je Međunarodnog kriminalističkog udruženja, osnovanog u Zagrebu u siječnju 2013. godine. Sudjelovala je na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima, autorica je više znanstvenih i stručnih članaka, te udžbenika. Govori engleski i njemački jezik, bavi se sportom (atletika - ranije natjecateljski aktivno - višestruka prvakinja Hrvatske, te dva puta članica juniorske atletske reprezentacije).
U Ministarstvu unutarnjih poslova RH radi od 2001. g. (sutkinja disciplinskog suda, Kabinet ministra - Odjel za međunarodne odnose, Visoka policijska škola). Na Visokoj policijskoj školi od 2007. godine radi kao viši predavač te predaje kazneno materijalno, prekršajno pravo i penologiju.
Suvoditeljica je MUP-ovog  projekta „Prekršaji protiv javnog reda i mira“, pokrenutog 2012. godine. Voditeljica Radne skupine za pravnu zaštitu policijskih službenika, formirane 2012. godine od strane Ministra unutarnjih poslova.
 

Najvažniji članci (znanstveni i stručni): 

• Milivojević, K.,  L., "Organizirani kriminal - trgovina ljudima", Hrvatska pravna revija, 5 (2005) 5, str. 88. - 95.
• Milivojević, K., L., "Konvencija za zaštitu ljudskih prava i ljudskih sloboda iz 1950. g. i mehanizmi njihove zaštite putem Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu",  Hrvatska pravna revija, 5 (2005) 12, str. 18. - 22. 
• Milivojević, K., L., "Terorizam u hrvatskom kaznenopravnom zakonodavstvu", Hrvatska pravna revija, 6 (2006) 5, str. 99 . -106.,
• Milivojević, K., L., "Disciplinski postupak u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske te opće naznake nekih poredbenih sustava disciplinskog sudovanja", Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu (Zagreb), vol. 13, broj 1/2006, str. 127. - 170.  
• Milivojević, K., L.,  „Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma: hrvatsko motrište“ (monografija) - rad sa znanstvenog skupa - «Terorizam u svjetlu inkriminacije Zločina protiv čovječnosti po čl.7. Statuta Međunarodnog kaznenog suda», Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Akademija pravnih znanosti Hrvatske, Zagreb 2007., str.  65. - 78.
• Milivojević, K, L., „Korupcijska kaznena djela – prikaz“, Hrvatska pravna revija, 7 (2007) 9, str. 101. -111.
• Milivojević, K., L., „4. europski dan pravnika za ministre pravosuđa i unutarnjih poslova iz zemalja članica Europske unije te zemalja istočne Europe“, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu (Zagreb), vol.14, broj 1/2007, str. 329. - 337.
• Milivojević, L., Novi prekršajni zakon Republike Hrvatske - kratka komparacija s dosadašnjim zakonskim tekstom, Hrvatska pravna revija 8 (2008) 6, str. 93. - 100.
• Milivojević L., Karlović R., Škrtić, D., Alcohol Dependence - One of the Causes of the Entire Family Criminal Activities, Alcoholism (Journal on alcoholism and Related Editions), Vol. 44, Number 2/2008.
• Milivojević, L., Kurtović Mišić A., Strinić V.:  Novosti u propisivanju, izricanju i izvršenju novčane kazne, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu , Vol.16 - br. 2/2009, str. 629. - 687.
• Milivojević, L., Suzbijanje nezakonite trgovine opojnim drogama na međunarodnom planu, s osvrtom na hrvatsko kazneno zakonodavstvo, Policija  isigurnost, god. 18, br. 1/09, siječanj - ožujak 2009.,  str. 49. - 65.
• Milivojević, L., Prekršajni nalog i obvezni prekršajni nalog po novom Prekršajnom zakonu, Policija i  sigurnost, god. 18, br. 2/09, travanj- lipanj2009., str. 237. - 247.
• Milivojević, L., Pranje novca i financiranja terorizma - novo zakonodavno rješenje, Hrvatska pravna revija, br. 2 (2009), str. 104. - 111.
• Milivojević L., Karlović R., Škrtić, D., Epidemiological Study of Suicide in Croatia (2004 – 2009) - Motive Alcohol Dependence (Journal on alcoholism and Related Editions), Vol. 47, Number 1/2011., p. 29. – 41.
• Milivojevic, L., Tomašković, R., Sustav probacije u Republici Hrvatskoj i alternative kazni zatvora, Policija i sigurnost, god. 20, br.1/11, siječanj - ožujak 2011.,  str. 47. - 59.
• Milivojevic, L., Corruption Crimes and Anti - Corruption Strategy in the Republic of Croatia, International Scientific Conference - Security in the Post - Conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges Faced by the Repubic Macedonia (Ohrid, 27-28 May 2011)
• Milivojević A. L., Temeljne odrednice Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i  kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije, Hrvatska pravna revija, br. 10 (2011), str. 62.-67.
• Milivojević A., L., Pogled u novi KZ i njegove značajnije promjene, Policija i sigurnost, (Zagreb), godina 21. (2012), broj 2, str. 374.-384.
• Milivojević A. L., O brojnosti prekršaja i prekršajnopravnih sankcija u Republici Hrvatskoj, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 19, broj 1/2012, str. 275. - 306.
• Milivojević A.  L., Teroristička kaznena djela u novom Kaznenom zakonu Republike Hrvatske i njihova usklađenost s relevantnim međunarodnim dokumentima za borbu protiv terorizma, Zbornik radova s Međunarodne konferencije „Rat protiv terorizma nakon 10 godina“, MUP RH , Zagreb, 2012., str. 162. – 179.
• Milivojević A. L., Juvenile Sanctions in the Republic of Croatia, u postupku objave po održanoj međunarodnoj konferenciji u Sloveniji 2012.
• Milivojević A., L., Promjene koje nam donosi novi Kazneni zakon Republike Hrvatske, Hrvatska pravna Revija, Inženjerski biro d.d., 5(2012)5, Zagreb, 2012. str. 72. – 82.
• Pavliček, J., Milivojević A., L., Matijević, A., Neke rodne karakteristike počinitelja ubojstava i pokušaja ubojstava u obitelji,  Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 20, broj 2/2012, str. 917. - 936.
• Milivojević A., L.,Harmonization of the New Criminal Code of the Republic of Croatia with European Union Acts and With an Overview of its Most Important Changes,  u postupku objave po međunarodne konferenciji održanoj u Makedoniji 2012.
• Milivojević A., L., The Crimes Related to Drug Abuse in Croatian Criminal Legislation, u postupku objave po međunarodnoj konferenciji održanoj u Makedoniji 2012.
• Pavliček, J., Milivojević A., L., The Possibilities of Criminalists Cooperation and Associating, u postupku objave po međunarodnoj konferenciji održanoj u Makedoniji 2013.

 

 

mr.sc. Renata Odeljan, viši predavač

e-mail:  rodeljan@fkz.hr, renata.odeljan@gmail.com (e-mail za konzultacije)
Telefon:  01/24 26 344
Konzultacije: srijeda, 13 do 14 sati i prema dogovoru

Kratki životopis
 
Renata Odeljan je rođena 17.10.1972. godine u Sinju.  1994. godine nakon završenog VI/I stupnja obrazovanja na Fakultetu kriminalističkih znanosti u Zagrebu, diplomirala je  1997. godine na  Visokoj policijskog školi nakon čega je završila Poslijediplomski studij na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom „Počinitelji seksualnih delikata s posebnim osvrtom na dob žrtve“. Radila je na poslovima suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kaznenopravne zaštite mladeži i obitelji kao kriminalistički službenik (1995.-2007.), voditeljica Odsjeka maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji MUP RH – sjedište, Ravnateljstvo policije (2007.-2012). Od kraja 2012. - radi na Policijskoj akademiji, Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, na radnom mjestu Višeg predavač.
 
Nastavne aktivnosti i izbori u zvanja: U nastavno zvanje višeg predavača izabrana je od strane Stručnog vijeća Visoke policijske škole u Zagrebu 2014. godine. Objavila je 16 stručnih radova. Nositeljica je predmeta Kriminalitet djece i maloljetnika i Kaznenopravna zaštita djece i maloljetnika na Visokoj policijskoj školi.
Autorica je većeg broja stručnih i nekoliko znanstvenih radova te je sudionik više znanstvenih i stručnih konferencija. Sudjelovala je kao nositelj većeg broja  Europskih projekata.  Za svoj stručni rad je nagrađivana.
 
Najvažniji radovi
 

dr. sc. Ante Orlović, profesor visoke škole

E-mail: aorlovic@fkz.hr 
Telefon: 01/2426 368
Konzultacije: utorak od 12 do 14 sati

Kratki životopis

Dr. sc. Ante Orlović, rođen u Osijeku 1970. god. Obrazovanje: ekonomist (1993.) i diplomirani ekonomist (1996.) – Ekonomski fakultet u Osijeku; kriminalist (1993.) i diplomirani kriminalist (1995.) – Fakultet kriminalističkih znanosti u Zagrebu; magistar društvenih znanosti-polje ekonomija (1998.) – Ekonomski fakultet u Zagrebu; doktor društvenih znanosti-polje ekonomija (2012.) – Ekonomski fakultet u Osijeku.

Radno iskustvo (MUP RH – linija rada gospodarski kriminalitet i korupcija): kriminalistički službenik (1996.-2000.), vođa grupe (2000.-2004.), načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta, Policijska uprava zagrebačka (2004.-2006.), načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, MUP RH – sjedište, Ravnateljstvo policije (2006.-2009.). Od akademske godine 2009./2010. radi na Policijskoj akademiji, Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, na radnom mjestu Viši predavač, a od 2014. godine na radnom mjestu Profesor visoke škole. Osobno policijsko zvanje – policijski savjetnik.

Nositelj i izvoditelj nastave na pet obveznih kolegija. Na preddiplomskom stručnom studiju Kriminalistika nositelj dvaju kolegija (Ekonomika poslovanja i kriminalitet, Policijski menadžment), a na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Kriminalistika nositelj triju kolegija (Metode suzbijanja gospodarskog kriminaliteta, Strategijski menadžment, Upravljanje ljudskim potencijalima).

Nastavne aktivnosti i izbori u zvanja:  Policijska akademija, Visoka policijska škola u Zagrebu (od 2007.-) – u znanstvenom polju sigurnosne i obrambene znanosti – izabran u zvanje Viši predavač (2009.) te u zvanje Profesor visoke škole (2014.); u znanstvenom polju ekonomija – izabran u zvanje Predavač (2011.) te u zvanje Viši predavač (2015.) // Sveučilište u Splitu, Sveučilišni Odjel za forenzične znanosti (od 2010.-) – izabran u zvanje Viši predavač u znanstvenom polju sigurnosne i obrambene znanosti na Katedri za sigurnost i nacionalnu sigurnost (2012.) // Visoka poslovna škola Libertas u Zagrebu (2005.-2008.) – izabran u zvanje Predavač u polju ekonomija, za predmet Osnove marketinga (2005.) // Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije, Nastavni centar Zagreb (2001.-2007.) – izabran u zvanje Asistent visoke škole u polju ekonomija, za predmet Marketing malog poduzetništva (2002.).

Nagrade i priznanja: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Odluka ministra unutarnjih poslova) - Godišnja nagrada za iznimnu profesionalnost u provođenju izvida kaznenih djela u operativnoj akciji „Maestro“ (2007.); Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (Hrvatska velika nagrada sigurnosti) - Knjiga „Gospodarski kriminalitet u Republici Hrvatskoj“ - Nagrada za najbolju domaću stručnu knjigu iz područja sigurnosti (2013.); Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Knjiga „Gospodarski kriminalitet u Republici Hrvatskoj“ - Odluka o financijskoj potpori za tiskanje znanstvene knjige ili visokoškolskog udžbenika (2013.).

Ostali relevantni podaci: Objavio više stručnih i znanstvenih radova – iz područja gospodarskog kriminaliteta i korupcije, organizacije i menadžmenta te društvenog (neprofitnog) marketinga. Participirao u ime MUP-a RH u nacionalnim projektima suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije (član Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje sive ekonomije; koordinator provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006.-2008.; član Međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma) kao i u međunarodnim projektima (financiranim iz pretpristupnih fondova EU) provođenim u svezi s edukacijom i unaprjeđenjem postupanja nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj glede suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije (Financijske istrage i oduzimanje imovine stečene kaznenim djelom; Sprječavanje i suzbijanje pranja novca; Unaprjeđenje sustava MUP-a RH u borbi protiv korupcije; Jačanje provedbe prava intelektualnog vlasništva).

 

Najvažniji radovi

 

  

dr. sc. Josip Pavliček, profesor visoke škole

Email: jpavlicek@fkz.hr
Telefon: 01/24 26 363
Konzultacije: utorkom 10:00 – 12:00 i prema dogovoru

Kratki životopis

Rođen 1975. godine u  Koprivnici. Diplomirao 1997. godine na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu (diplomski rad: Istraživanje seksualnih delikata), završio 2002. godine Poslijediplomski studij iz nasilničkog kriminaliteta na Visokoj policijskoj školi i stekao zvanje magistra kriminalistike (magistarski rad: Specifičnosti kriminalističke obrade ubojstava počinjenih vatrenim oružjem), tijekom 2009. godine završio Poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu (magistarski rad: Kriminalistička i pravna pitanja kaznenopostupovne zaštite žrtava seksualnih delikata) i stekao zvanje magistra znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravnih znanosti, znanstvene grane kazneno pravno i kazneno procesno pravo. U prosincu 2011. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, znanstvene grane kaznenog prava, kaznenog procesnog prava, kriminologije i viktimologije (tema disertacije: „Istražitelj u kaznenom postupku“).

Zaposlen od 1995. godine u Policijskoj upravi zagrebačkoj, IV. policijskoj postaji Zagreb i Odsjeku za krvne delikte i delikte protiv opće sigurnosti na radnim mjestima kriminalističkog službenika i vođe grupe te kao načelnik I. Policijske postaje Zagreb do siječnja 2008. kada prelazi na Visoku policijsku školu. U međuvremenu 2010./2011. godina načelnik je Odjela prevencije u Uredu glavnog ravnatelja policije nakon čega ponovno prelazi na Visoku policijsku školu. Od akademske godine 2010/11. sudjeluje u izvođenju nastave na predmetu Kriminalistika na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Višekratno nagrađivan od strane Ministarstva unutarnjih poslova i Ravnateljstva policije povodom razriješenih kaznenih djela ubojstava.

Autor je više od brojnih znanstvenih i stručnih radova te sudionik više znanstvenih i stručnih konferencija.

Najvažniji radovi

 Voditelj i suvoditelj je više znanstvenoistraživačkih projekata:

 

 

Nikola Protrka, univ.spec.inf. – struč.spec.crim., predavač

e-mail: nprotrka@fkz.hr
Telefon: 01/ 24 26 354
Konzultacije: utorak od 11 do 12 sati
 
 

Kratki životopis

Rođen 1975. u Zagrebu. Završio matematičku gimnaziju i 1993. upisao Fakultet kriminalističkih znanosti. Zaposlen u MUP-u RH od 1998. godine. Radio kao inspektor na poslovima kriminalističke policije, i to poslovima općeg i gospodarskog kriminaliteta, kriminalističke analitike, kompjuterskog kriminaliteta, te kao voditelj operativno-komunikacijskog centra policije. Završio poslijediplomski sveučilišni studij na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu na temu ''Računalna forenzička analiza''.
Predavač na Policijskoj akademiji u Zagrebu od 2008. godine u Odjelu za policijsku obuku, te od 2012. na Visokoj policijskoj školi. Izabran u nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti, znanstveno polje sigurnosne i obrambene znanosti (5.13), te područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana organizacija i informatika (5.04.10).
Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu od 2003. godine, imenovan stalnim sudskim vještakom za informatiku na županijskim, trgovačkim i općinskim sudovima za područje Republike Hrvatske. Član Hrvatskog društva sudskih vještaka i Hrvatske strukovne udruge eksperata i sudskih vještaka.
Objavljeni članci u stručnim časopisima i knjigama u području elektroničkih (digitalnih) dokaza, kibernetičkog kriminaliteta (cybercrime), vještačenje računalnog kriminaliteta, računalne sigurnosti, zaštite osobnih i poslovnih podataka i informacijskih sustava.
Predstavnik nacionalne kontakt točke agencije Europske unije - CEPOL (European Police College). 

Autor je više znanstvenih i stručnih radova, te sudionik više znanstvenih i stručnih konferencija.

Popis nekih objavljenih radova

 

Izidora Radek

e-mail: iradek@fkz.hr
Telefon: 01 2426 395

Izidora Radek rođena je 27. travnja 1981. u Čakovcu. Diplomirala je 2005. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu smjer engleski jezik i književnost i njemački jezik i književnost.
Na Policijskoj akademiji počela je raditi 2009. u Službi za stručno usavršavanje na radnom mjestu policijskog službenika za izobrazbu stranih jezika.
Od 2015. radi na Visokoj policijskoj školi kao asistent.
Član je KDV – Der Kroatische Deutschlehrerverband i Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama.
Sudjelovala na radionicama i održala prezentaciju na: FRONTEX- Mid-level English for Border Guards at Airports, Training for National Multipliers 10.-11. prosinca 2013., Valletta, Malta.
Sudjelovala kao prevoditelj na: 11. Ainringer Ostertage: Tatort Internet, 25.-27. ožujka 2013. i na konferenciji II Regional Balkan Law Enforcement Police Training Chiefs Conference

 

Želimir Radmilović, univ. spec. crim., viši predavač

E-mail: zradmilovic@fkz.hr
Telefon: 01/23 91 338
Vrijeme konzultacija: utorak od 10 do 11 sati

Kratki životopis

Rođen je 19. srpnja 1961. g. u Sisku. Od 1980. godine zaposlen je u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje radi na različitim poslovima temeljne i kriminalističke policije, a pretežito na poslovima kriminalističke tehnike i istraživanja mjesta događaja.
Godine 1987. završio je Višu školu za unutarnje poslove, a 1991. godine diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih znanosti. Završio Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekao akademski naziv Sveučilišni specijalist kriminalističkog istraživanja/univ. spec. crim.
Tijekom proteklih godina predavao je na raznim oblicima dopunskog obrazovanja djelatnika policije, te na specijalističkom tečaju za kriminalističke tehničare, a kao suradnik sudjelovao je u provedbi teorijske i praktične nastave na katedri Kriminalistike pri Visokoj policijskoj školi, gdje je 23. siječnja 2004. godine izabran u zvanje predavača.
Od 1. listopada 2007.  zaposlen je na radnom mjestu predavača na katedri Kriminalistike, gdje sudjeluje u izvedbi nastave na kolegijima Kriminalistička tehnika i Uvod u kriminalistiku.
Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, od 17. prosinca 2009. godine, imenovan je stalnim sudskim vještakom za područje: Traseologija (istraživanje mjesta događaja, postupanje s materijalnim tragovima, analiza i tumačenje tragova, identifikacija i drugi poslovi iz područja kriminalističke tehnike).

Popis najvažnijih radova i sudjelovanja na konferencijama

 

 

mr. sc. Davor Solomun, viši predavač

E-mail: dsolomun@fkz.hr
Telefon: 01/23 91 343
Vrijeme konzultacija: utorak od 16 do 18; četvrtak od 12 do 14 sati

Kratki životopis

Davor Solomun, rođen je 12. veljače 1966. u Sisku. Osnovnu školu završio je 1980., a Srednju policijsku školu u Zagrebu 1984. Diplomirao je 1994. kao najuspješniji student generacije na Fakultetu kriminalističkih znanosti u Zagrebu. Magisterij društvenih znanosti stekao je 2006. na Ekonomskom fakultetu Zagreb.
Od 1984. zaposlen je u Ministarstvu unutarnjih poslova i to: do 1995. u Policijskoj upravi sisačko moslavačkoj na operativnim i rukovodećim policijskim poslovima, a od 1995. na Visokoj policijskoj školi, kao visokoškolski nastavnik.
Nositelj nekoliko certifikata o završenim specijalističkim tečajevima iz područja sigurnosti i nacionalne sigurnosti, odnosno suzbijanju terorizma i sličnih ugroza sigurnosti.
Na Visokoj policijskoj školi utemeljio i razvio nekoliko kolegija iz područja nacionalne i medunarodne sigurnosti te djelovanja namjenskih sigurnosnih institucija i sustava sigurnosti.
Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te održao nekoliko javnih i pozivnih predavanja s temama o nacionalnoj sigurnosti, terorizmu i drugim specifičnim ugrozama te o djelovanju sustavu sigurnosti.
Jedan je od utemeljitelja i aktivni član upravljačkih tijela Strukovne udruge kriminalista, član Hrvatske udruge za medunarodne studije te nekih sindikalnih i sportskih udruga.
Kao sudionik Domovinskog rata, nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990.-92. i medalje Bljesak 95., kao i dobitnik posebnog priznanja za doprinos u radu kriminalističke policije u toj vojno-redarstvenoj operaciji.

Najvažniji radovi  


mr. sc. Simona Strmečki, viši predavač

E-mail: sstrmecki@fkz.hr
Telefon: 01/23 91 366
Vrijeme konzultacija: utorak i četvrtak od 13 do 15 sati, te prema dogovoru


 

Naziv kolegija koje predaje: Kriminalistička analitika, Istraživanje kompjutorskog kriminala
Nastavno zvanje i datum posljednjeg izbora: viši predavač, 12. listopada 2012.
Područje i polje izbora u nastavno zvanje: znanstveno područje društvenih znanosti,znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana informacijski sustavi i informatologija
Područje rada: Kriminalističko obavještajna analitika, istraživanje računalnog kriminaliteta, sigurnosni aspekti informacijskog društva, zaštita osobnih podataka, zaštita autorskog i srodnih prava, ekoinformatika.
Funkcija: nositelj kolegija, viši predavač
 

Najvažniji radovi

 

mr. sc. Davor Štrk, viši predavač

E-mail: dstrk@fkz.hr
Telefon: 01/23 91 359
Vrijeme konzultacija: utorak od 10 od 10.30 sati

Kratki životopis

Rođen je 5. srpnja 1973. u Zagrebu. 1996. diplomirao je na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu i stekao naziv diplomirani kriminalist. 2006. godine magistrirao na Prometnom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1998. godine zapošljava se u Ministarstvu unutarnjih poslova u PU zagrebačkoj gdje radi na poslovima temeljne i kriminalističke policije do 2001.
Od lipnja 2001. radi na Policijskoj akademiji Visokoj policijskoj školi kao viši predavač na katedri Kriminalistike i sudjeluje u izvodenju nastave na kolegijima Metodika istraživanja prometnih delikata, Uvod u kriminalistiku, Kriminalistička praksa, Kriminalistička taktika, Pravosudna policija u penalnim ustanovama, Policijske intervencije i dr. Sudjeluje u stručnim programima edukacije djelatnika MUP RH, te u više domaćih iinozemnih znanstvenih i stručnih projekata.
Član je Medunarodne policijske udruge i Strukovne udruge kriminalista.

Najvažniji radovi  

 

 

mr.sc.Tihomir Šujster, predavač

e-mail: tsujster@fkz.hr
Telefon 01/2426 - 346 
Konzultacije: po dogovoru svaki dan u uredovno radno vrijeme

Kratki životopis

Tihomir Šujster rođen je 2. ožujka 1966. godine u Samoboru . Osnovnu školu je završio u selu Rude, a srednju školu u Zagrebu i Samoboru. Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 1994. godine, gdje je i magistrirao 2008. godine. Od 1984. – 1991. godine zaposlen u tvornici Rade Končar. Od 1991. godine mobiliziran u Crvenom križu , 1.ožujka 1995.godine zaposlen u MUP-a 7.PPPolicijska uprava zagrebačka - kriminalistički službenik na poslovima imovinskih delikata do 1998. godine. Premještaj 1998. godine Policijska akademija - Policijska škola do 2000. godine voditelj obrazovne skupine s rješenjem profesora stručnih predmeta, od 2000. do 2004. godine, voditelj stručne prakse, voditelj integralnog treninga , od 2004. do 2012. godine nastavnik stručnih predmeta - predmet kriminalistika, od 2012. godine instruktor predmeta taktike policijskog postupanja 2. Od ožujka 2013. godine suradnik u nastavi za predmet taktika policijskog postupanja 2. Suradnik u nastavi od 26. 03.2014. godine za predmet taktika policijskog postupanja 1 na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu. Glavni policijski inspektor od 2003.godine. Sudjelovanje na seminaru projekta“Potpora provedbi zakona o suzbijanju diskriminacije“ program-PROGRESS, Europska komisija.Trener praktične nastave Bayerische Bereitschaftspolizei, II. BPA Eichstatt - Praxisorientierte Ausbildung der Polizei, trener multiplikator za Schengensku granicu, Seminar „Pravo EU za graničnu policiju“, trener ispitivanja pomoću kognitivne metode za pravosuđe i policiju, Cognitive development training  „Supporting victims and witnesses“, certifikat za glasnogovornika, United States Department of Justice - Media Relatin Course, završen tečaj za lov na bjegunce  Marshal - service (šerifska USA   služba), Department of Justice United States Marshals Service International Training Program - Basic Fugitive Investigation ITP - 601, FBI - tečaj za otmice, ucjene i talačke situacije, Kidnaping/Serious Crimes Training Seminar, trener za obučavanje protiv zločina iz mržnje  OSCE - ODIHR, Law Enforcement Officer Programme on Combating Hate Crime - Train the Trainer, završen trening International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) za profesore obučavatelje - Instructor Development Course. Sudjelovanje i prezentiranje na znanstvenim skupovima: „Dani bezbjednosti“ na temu; „Korporativna bezbjednost - rizici, prijetnje i mjere zaštite“, Univerzitet Sinergija - Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka, 2010., sudjelovanje i prezentiranje na međunarodnom znanstvenom skupu „Društveni izazovi evropskih integracija: „Srbija i usporedna iskustva“, USEE – Unija fakulteta jugoistočne Evrope, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 2010., sudjelovanje i prezentiranje na 3. međunarodnoj znanstvenoj  –  konferenciji „Nove sigurnosne ugroze i kritična nacionalna infrastruktura“, Policijska akademija, Visoka policijska škola, Zagreb, 2013.

Najvažniji radovi

 
 

doc. dr. sc. Joško Vukosav, profesor visoke škole

E-mail: vjosko@fkz.hr
Telefon: 01/23 91 360
Vrijeme konzultacija: srijeda od 13 do 15 sati

Kratki životopis

Joško Vukosav rođen je 20. listopada 1968. u Dusini, općina Vrgorac. Diplomirao je studij psihologije 1993. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2000. obranio je magistarski rad pod naslovom «Relacije izmedu agresivnosti osudenih osoba i njihove percepcije tretmana» te stekao akademski stupanj magistra društvenih znanosti. Završio je Doktorski studij na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i doktorirao 2009. godine s radnjom pod naslovom "Neka psihološka i socioekonomska obilježja počinitelja nasilničkog kriminaliteta".

Nositelj je predmeta «Osnove statističke analize za kriminaliste», «Policijska psihologija» i "Psihologija agresivnosti". Aktivno je sudjelovao u čitavom nizu različitih znanstveno-istraživačkih projekata, kongresa i seminara. Završio je i različite edukacije od kojih i Crisis (Hostage) Negotiation School pri U. S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation (FBI). Napisao je više izvornih znanstvenih i stručnih članaka. Kao dio autorskog tima napisao je tri knjige od kojih su dvije kategorizirane kao sveučilišni udžbenici, a to su: "Prema modelu intervencija u kaznenim zavodima" i "Kriminalistika".


Najvažniji radovi
 


 

Davor Zidar, viši predavač

E-mail: dzidar@fkz.hr
Telefon: 01/23 91 471
Vrijeme konzultacija: utorak - četvrtak od 10 do 12 sati

Kratki životopis

Davor Zidar rođen je 20. srpnja 1957. u Virovitici, gdje je završio osnovnu i srednju školu (gimnazija). Na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu diplomirao je 1986. Od 1988. radi u Obrazovnom centru Sekretarijata unutrašnjih poslova Republike Hrvatske (danas Policijska akademija) na poslovima odgoja i obrazovanja kadrova. Od 1995. radi na Visokoj policijskoj školi kao nastavnik na predmetu Specijalna tjelesna priprema, te kao asistent na predmetu Policijska kineziologija za potrebe obrazovanja studenata i polaznika temeljnih i specijalističkih tečajeva MUP-a RH.
Aktivnim znanstveno-istraživačkim radom započinje se baviti 1996. sudjelovanjem u kineziološkim istraživačkim projektima za potrebe razvoja policijske prakse. Aktivno sudjeluje i u izradi projekata za potrebe razvoja i unapredenja vatrogasne, zaštitarske i drugih djelatnosti - koje svoju učinkovitost temelje i na različitim transformacij skim kineziološkim programima.
Dosadašnju nastavnu djelatnost provodi u srednjoj policijskoj školi te Višoj i Visokoj policijskoj školi na tri predmeta: Tjelesna i zdravstvena kultura, Specijalna tjelesna priprema i Policijska kineziologija. Voditelj je i nekoliko edukacijskih kampova za osposobljavanje policijskih djelatnika u kojima provodi i nastavni proces kineziološke struke, kao i različitih specijalističkih tečajeva za potrebe pojedinih Sektora MUP-a RH.

Najvažniji radovi


povratakHalo policija